Prejsť na obsah

Skúsenosti s FIDIC podmienkami vo verejnom obstarávaní

Článok sa zameriava na skúsenosti so zmluvnými štandardmi FIDIC v procese verejného obstarávania.

Foto: pixabay.com

Podmienky FIDIC, vrátane ich modifikovaných verzií, patria k najčastejšie užívaným podkladom na uzatváranie zmlúv na dodávky stavebných prác, a to nielen v anglofónnych oblastiach. Naši dodávatelia sa mohli s podmienkami FIDIC zoznámiť už v minulosti pri výstavbe v zahraničí (arabské krajiny, Stredný východ).

Medzi najpoužívanejšie zmluvné štandardy na medzinárodnej úrovni patria zmluvné podmienky FIDIC – štandardizované zmluvné vzory vydané Medzinárodnou federáciu konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) sídliacou v Ženeve. Organizácia FIDIC v súčasnosti zastrešuje okolo 80 národných členských asociácií, pričom na Slovensku je zastúpená prostredníctvom Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov – SACE.

Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC predstavujú sústavu štandardných ustanovení, pravidiel a postupov používaných pri realizácii stavebných projektov podľa zmlúv o dielo. Tvoria základ zmlúv Svetovej banky, Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a mnohých ďalších zadávateľov vo svete. Používanie zmluvných podmienok FIDIC odporúča aj Európska komisia pre projekty financované z jej zdrojov. V poslednom období sa ich používanie rozšírilo aj v súkromnej stavebnej sfére.

Vzory FIDIC vychádzajú z tradície common law a sú koncipované na princípe tzv. skúseného zhotoviteľa (experienced contractor), čo predpokladá dostatočné skúsenosti stavebných firiem s riadením zmluvy (prác, požiadaviek, rizík, nárokov, riešenia zodpovednosti z uplatnených nárokov atď.). Ďalším základným znakom FIDIC zmlúv je princíp spravodlivého rozloženia rizík medzi zmluvnými stranami (allocation of risks) (napr. riziko vyššej moci, riziko geologických a hydrologických pomerov na stavenisku, riziko mimoriadne nepriaznivých klimatických pomerov, ekonomické riziká – napr. riziko poistenia, valorizácie, kurzových rozdielov).

Stavebný dozor v podmienkach FIDIC

Dôležitým subjektom v rámci projektov realizovaných podľa FIDIC zmluvných podmienok je osoba tzv. Stavebného dozoru. Pojem Stavebný dozor však v slovenskom preklade FIDIC-u nie je veľmi šťastne zvolený (v anglickom origináli sa používa pojem Engineer, v Čechách Správce stavby). V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že Stavebný dozor v zmysle FIDIC-u nie je stavebný dozor, tak ako ho poznáme na Slovensku. Práva a povinnosti stavebného dozoru v slovenskom právnom poriadku upravuje stavebný zákon, avšak len v súvislosti so stavbami uskutočňovanými svojpomocne.

Stavebný dozor v rámci FIDIC projektov nevykonáva činnosti stavebného dozoru podľa stavebného zákona, ale jeho špecifické postavenie má pri výstavbe zmluvný základ. Stavebný dozor v ponímaní FIDIC podmienok je súčasťou personálu objednávateľa (je ním platený) a plní kontrolnú funkciu, t.j. sleduje, či sa stavba realizuje v súlade s projektovou dokumentáciou a príslušnými normami a povoleniami (vykonáva de facto činnosť tzv. technického dozoru).

Stavebný dozor však v rámci FIDIC projektov zohráva ešte jednu dôležitú úlohu. Jeho právomocou je spravodlivo a nestranne rozhodovať o nárokoch zmluvných strán vzniknutých pri realizácii diela. Stavebný dozor má teda duálne postavenie a v praxi je niekedy ťažké tieto dve roly od seba oddeliť (najmä v prípadoch, ak objednávateľ zmluvne podmieňuje výkon právomocí Stavebného dozoru predchádzajúcim súhlasom objednávateľa).

Osobitnú pozornosť je v tejto súvislosti potrebné venovať aj problematike tzv. zmien. Zmenou sa má na mysli najmä zmena množstva, kvality, charakteristík diela, technologických postupov, časovej postupnosti výstavby diela, potreba dodatočných prác, pričom často je s touto zmenou spojená aj zmena ceny diela. Zmenový mechanizmus je vo FIDIC projektoch postavený na tzv. pokynoch Stavebného dozoru a je kľúčovým problémom najmä v projektoch realizovaných v procese verejného obstarávania.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie