Prejsť na obsah

Čierny pasažier v železničnej doprave

Článok sa zaoberá základnými otázkami týkajúcimi sa právnej úpravy využívania verejnej dopravy ako aj výkonu oprávnení revízora a jeho kontrolnej činnosti.

Foto: pexels.com

Cestovanie verejným dopravným prostriedkom je každodennou súčasťou mnohých z nás. Rozhodli sme sa preto priblížiť základné otázky týkajúce sa právnej úpravy využívania verejnej dopravy ako aj výkonu oprávnení revízora a jeho kontrolnej činnosti.

V úvode je nutné priblížiť na základe akého právneho vzťahu cestujúci využíva cestovanie v dopravnom prostriedku hromadnej dopravy. Uvedené má význam pre správne porozumenie tomu, čo všetko je revízor v zmysle zákona oprávnený kontrolovať.

Cestovanie verejnou hromadnou dopravou sa z právneho hľadiska uskutočňuje na základe zmluvy o preprave osôb, ktorá sa uzatvára medzi dopravcom a cestujúcim. Zmluva o preprave osôb sa uzatvára podľa ustanovení § 760 až 764 Občianskeho zákonníka.

Samotná preprava sa potom riadi prepravným poriadkom, ktorý vydáva prepravca, a ktorý je v zmysle § 7 ods.3 zákona č. 514/2009 Z. z. (ďalej len zákon o doprave na dráhach) povinný zverejniť prepravný poriadok na svojom webovom sídle a aj iným vhodným spôsobom. Ak v prepravnom poriadku nie je uvedený iný deň platnosti, je obsah prepravného poriadku odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave.

Výkon kontroly cestovných lístkov v zmysle zákonnej úpravy prislúcha revízorovi, ktorý je zamestnancom dopravcu.

V zmysle § 16 ods.4 zákona o doprave na dráhach je cestujúci povinný preukázať sa v dráhovom vozidle alebo bezprostredne po vystúpení z neho platným prepravným dokladom označeným osobám oprávneným kontrolovať prepravné doklady, a súčasne preukázať sa preukazom totožnosti označenej osobe oprávnenej kontrolovať prepravné doklady, ak sa počas prepravy nemôže preukázať platným prepravným dokladom a neuhradí cenu cestovného a prirážku k cestovnému na mieste.

Súčasne v zmysle § 16 ods.5 rovnakého zákona Policajný zbor spolupracuje s dopravcom pri zisťovaní totožnosti cestujúceho, ktorý sa nepreukázal dokladom totožnosti podľa odseku 4. Policajný zbor je oprávnený poskytnúť dopravcovi identifikačné údaje cestujúceho v rozsahu a na účel podľa § 8 ods. 5.

Zákon o doprave na dráhach bol v tomto smere doplnený, keďže v aplikačnej praxi nastávala situácia, kedy revízor k čiernemu pasažierovi, ktorý sa navyše odmietol preukázať dokladom totožnosti privolal hliadku Policajného zboru, ktorá osobu legitimovala, avšak policajt nebol zo zákona oprávnený poskytovať osobné údaje pasažiera tretej osobe, teda revízorovi. Ak tak postupoval, konal v rozpore so zákonom.

Ad absurdum sa tak vlastne revízor nemal ako legálne dozvedieť údaje čierneho pasažiera, potrebné na vystavenie a zaslanie pokuty za porušenie prepravných podmienok, t.j. jazdu na čierno.

Podľa § 8 ods. 5 zákona č. 514/2009 Z.z. Cestujúci, ktorý sa v dráhovom vozidle alebo bezprostredne po vystúpení z dráhového vozidla nepreukáže platným prepravným dokladom osobe oprávnenej kontrolovať prepravné doklady, je povinný na mieste zaplatiť prirážku k základnému cestovnému (ďalej len „prirážka“) a cestovné od nástupnej stanice alebo zastávky do cieľovej stanice alebo zastávky podľa tarify cestovného, alebo preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie údajov potrebných na vymáhanie prirážky a cestovného v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti. Ak cestujúci neuhradí na mieste cestovné a prirážku, bude vylúčený z prepravy na najbližšej stanici alebo zastávke. Tým nezaniká nárok dopravcu na zaplatenie prirážky a cestovného do stanice alebo zastávky, na ktorej bol vylúčený z prepravy.

Ďalší problém nastával v tom, že policajtovi nič neprikazovalo legitimovať čierneho pasažiera, nakoľko v danom prípade nešlo o narušenie verejného poriadku resp. iných verejnoprávnych úloh, ktoré riešia orgány Policajného zboru, ale výsostne o súkromnoprávny spor medzi dopravcom a pasažierom, plynúci z porušenia cestovného poriadku ako súkromnoprávneho dokumentu, v ktorom navyše dopravca často krát ťahal za kratší koniec.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie