Prejsť na obsah

Čo nám prinesie pripravovaná novela trestného zákona (najvýznamnejšie zmeny) - 2. časť

V legislatívnom procese sa nachádza vládny návrh novely Trestného zákona. Ide o najväčšiu novelu tohto zákona, od jeho prijatia v roku 2005, ktorá má priniesť cca 400 zmien. Článok je pokračovaním predchádzajúceho článku o najvýznamnejších zmenách v Trestnom zákone.

Zdroj: pexels.com

V legislatívnom procese sa nachádza vládny návrh novely zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon). Ide o najväčšiu novelu tohto zákona, od jeho prijatia v roku 2005, ktorá má priniesť cca 400 zmien. Článok je pokračovaním predchádzajúceho článku o najvýznamnejších zmenách v Trestnom zákone.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Zmeny pri drogových trestných činoch
  2. Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Zmeny pri drogových trestných činoch

Návrhom sa reaguje na identifikované dlhoročné aplikačné problémy postihovania drogovej trestnej činnosti, vrátane ukladania neprimerane vysokých trestov odňatia slobody užívateľom drog, ktoré sú v rozpore s požiadavkou primeranosti ukladaných trestov k miere ich závažnosti. Zavádzajú sa osobitné skutkové podstaty drogových trestných činov, pričom v záujme rozlíšenia nastavenia trestania užívateľov drog od ich výrobcov a dílerov sa rozlišuje medzi prechovávaním drog a ich výrobou alebo obchodovaním. Osobitne sa upravuje trestný čin pestovania rastlín a húb obsahujúcich omamnú a psychotropnú látku. Nanovo sa upravuje mechanizmus určovania rozsahu spáchania drogových trestných činov, pričom sa zavádza objektívnejší a exaktnejší spôsob založený na meraní hmotnosti zaistenej drogy alebo počte pestovaných rastlín. Zjednodušuje sa tak preukazovanie drogovej trestnej činnosti.

Platná úprava drogových trestných činov (§ 171 až 173) vytvára celý rad aplikačných problémov či už na úrovni znaleckého dokazovania nevyhnutnému ku kvalifikácií skutkov založenom na množstve zaistenej drogy, rovnako ako aj neželanému postihovaniu samotných užívateľov drog, vrátane ich pestovateľov, ktoré je vo viacero identifikovaných prípadov v rozpore so zásadou primeranosti ukladaných trestov vo vzťahu k závažnosti spáchaného trestného činu.

Uvedené nedostatky okrem iného spôsobuje aj nežiaduce zlúčenie rôznych foriem drogovej trestnej činnosti v platnom § 172, nakoľko v tomto ustanovení sú subsumované rozličné protiprávne činnosti, ktoré sa dotýkali odlišných kategórií páchateľov (užívatelia, díleri drog, výrobcovia a distribútori drog), ktoré vedú k ukladaniu neprimeraných trestných sankcií vzhľadom na okolnosti konkrétnych prípadov.

Predkladaným návrhom zákona sa tieto nedostatky odstraňujú s cieľom zavedenia zrozumiteľného a transparentného právneho rámca pre spravodlivejšie postihovanie drogovej trestnej činnosti. Navrhované znenia § 171 až 173 upravujú skutkové podstaty rôznych foriem drogovej trestnej činnosti, pričom s ohľadom na špecifický charakter ako aj závažnosť týchto foriem, dochádza k ich rozdeleniu do štyroch osobitných skutkových podstát – neoprávnené prechovávanie omamnej látky a psychotropnej látky (§ 171), neoprávnené pestovanie rastlín a húb obsahujúcich omamnú látku a psychotropnú látku (§ 172), neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou (§ 173), a neoprávnené prechovávanie a výroba drogového prekurzora a predmetu určeného na výrobu omamnej látky a psychotropnej látky alebo drogového prekurzora (§ 173a).

Ustanovuje sa definícia prechovávania a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou (nový § 135b); kvalifikačné pojmy týkajúce sa prechovávania omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov pre vlastnú potrebu sa v zmysle novej koncepcie ako aj členenia navrhovaných drogových trestných činov podľa § 171 až 173 stávajú obsolentné. Podľa doterajšej právnej úpravy spravidla nebolo možné v praxi preukázať, že páchateľ trestného činu podľa § 171 prechováva omamné alebo psychotropné látky v množstve zodpovedajúcom maximálne desiatim jednorazovým dávkam pre inú osobu než pre seba, nakoľko priznaním tejto skutočnosti by sa páchateľ vystavil podstatne prísnejšiemu postihu podľa platného § 172 ods. 1 písm. d).

Vymedzuje sa pojem neoprávnené prechovávanie omamnej látky a psychotropnej látky, pod ktoré patrí neoprávnená držba omamnej látky, alebo psychotropnej látky, ak nie sú určené na ďalšiu distribúciu.  Zároveň sa definuje, že neoprávneným prechovávaním omamnej látky a psychotropnej látky sa rozumie aj dovoz, vývoz, prevoz, preprava, kúpa alebo iné zadováženie omamnej látky, alebo psychotropnej látky najviac v malom množstve, ak nie sú určené na ďalšiu distribúciu alebo za účelom dosiahnutia majetkového prospechu.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie