Prejsť na obsah

DORUČOVANIE SÚDU PO NOVOM: Čo prinieslo do praxe tzv. hybridné doručovanie?

Článok sa zaoberá hybridným spôsobom doručovania v nadväznosti na zákon o e-govrnmente.

Už od konca minulého roka sú súdy povinné pri doručovaní písomností využívať tzv. hybridné doručovanie, nazývané tiež centrálne úradné doručovanie (CÚD). V článku sa zameriame na vysvetlenie procesu tohto typu doručovania súdnych písomností a aké zásadné zmeny priniesla právna úprava pre adresátov súdnych zásielok, teda predovšetkým strany sporov a účastníkov súdnych konaní.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Úradné dokumenty už len v elektronickej podobe
  2. Ako znie zákon?
  3. Skúsme si to rozmeniť na drobné
  4. Stručné poznámky
  5. Kedy je hybridné doručovanie vylúčené?
  6. Hybridné doručovanie do vlastných rúk
  7. Fikcia pri doručovaní do vlastných rúk
  8. Fikcia pri doručovaní ak sa nedoručuje do vlastných rúk
  9. Konanie o neúčinnosť elektronického doručovania

Úradné dokumenty už len v elektronickej podobe

CÚD vychádza z predpokladu, že orgány verejnej moci vytvárajú úradné dokumenty už len v elektronickej podobe a doručujú ich prostredníctvom modulu elektronického doručovania. Prostredníctvom rozšírenia funkcionalít modulu elektronického doručovania orgán verejnej moci elektronický úradný dokument len autorizuje a odošle prostredníctvom modulu elektronického doručovania. Správca zabezpečí jeho doručenie do elektronickej schránky adresáta, a ak elektronická schránka adresáta nie je aktivovaná na doručovanie, zabezpečí vyhotovenie listinného rovnopisu a doručí ho adresátovi v listinnej podobe prostredníctvom poštového podniku. Povinnosť využívania CÚD prostredníctvom modulu elektronického doručovania sa zaviedla pre orgán verejnej moci, ktorý je rozpočtovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet od 1. novembra 2018.[1]

Ako znie zákon?

V zmysle § 31a ods. 1 až 4 zákona o e-Governmente orgán verejnej moci odošle elektronický úradný dokument prostredníctvom modulu elektronického doručovania správcovi modulu elektronického doručovania, ktorý prostredníctvom modulu elektronického doručovania bezodkladne zabezpečí jeho doručenie do elektronickej schránky adresáta, a ak elektronická schránka adresáta nie je aktivovaná, zabezpečí jeho doručenie adresátovi v listinnej podobe prostredníctvom poštového podniku, spôsobom podľa osobitného predpisu upravujúceho konanie v danej veci. Vyhotovenie listinnej podoby elektronického úradného dokumentu zabezpečí správca modulu elektronického doručovania vo forme listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. Listinným rovnopisom elektronického úradného dokumentu je vyhotovenie elektronického úradného dokumentu, vrátane jeho príloh, v listinnej podobe vrátane identifikácie toho, kto elektronický úradný dokument autorizoval a informácie o spôsobe autorizácie a čase autorizácie. Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu má rovnaké právne účinky ako elektronický úradný dokument, z ktorého bol vyhotovený. Doručenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu má rovnaké právne účinky ako doručenie elektronického úradného dokumentu. Správca modulu elektronického doručovania môže zabezpečiť vyhotovenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu prostredníctvom poštového podniku, ktorý vykonáva jeho doručenie adresátovi.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie