Prejsť na obsah

Elektronizácia katastrálneho konania

Elektronizácia katastra pokračuje. Po poslednej novele už aj zápis práv do katastra alebo ich výmaz formou záznamu urobíte cez internet. Aké elektronické prostriedky v rámci katastrálneho konania môžete využiť? Dozviete sa v nasledujúcom článku.

Foto: pixabay.com

Možnosť uskutočnenia katastrálneho konania v elektronickej podobe bola zavedená už novelou katastrálneho zákona zákonom č. 304/2009 Z. z. účinným od 1. septembra 2009. Táto novela upravila predovšetkým:

  • možnosť vykonania elektronického katastrálneho konania v § 22 ods. 4 KZ,
  • náležitosti elektronického podania v § 23 KZ,
  • možnosť elektronického podania oznámenia o návrhu na vklad.

Uvedená právna úprava sa však ukázala ako jednoznačne nedostatočná a nespôsobilá umožniť plnohodnotné vykonanie katastrálnych konaní v elektronickej podobe. Prelom v tomto smere nastal až 1. novembra 2013 v spojitosti s účinnosťou novoprijatého zákona o e-Governmente.

Podstata elektronického katastrálneho konania zjednodušene povedané spočíva v tom, že návrh na jeho začatie je podaný elektronicky, orgán katastra koná s navrhovateľom elektronicky a aj vo veci vydané rozhodnutie alebo opatrenie má povahu elektronického úradného dokumentu a doručuje sa elektronicky. V tomto smere sa v dôsledku prijatia zákona o e-Governmente stala úprava elektronického katastrálneho konania v katastrálnom zákone v podstate nadbytočnou.

Možnosť vykonania elektronického katastrálneho konania totiž vyplýva z § 2 ods. 1 a 2 zákona o e-Governmente. Náležitosti elektronického podania sú pritom totožné ako pri podaní uskutočnenom v listinnej podobe (§ 2 ods. 3 zákona o e-Governmente) a elektronické podanie vrátane príloh sa zasiela vždy len v jednom vyhotovení (§ 25 ods. 5 zákona o e-Governmente). Zákon o e-Governmente upravuje aj elektronický úradný dokument majúci rovnaké právne účinky ako rozhodnutie (§ 28 ods. 2 zákona o e-Governmente), ako aj elektronické doručovanie (§ 29 až 34 zákona o e-Governmente).

Katastrálny zákon uskutočnenie katastrálneho konania elektronickou formou čiastočne priorizuje, a to vo vzťahu k plateniu správnych poplatkov a určeniu dĺžky lehôt na vykonanie konania. Pri elektronickom podaní návrhu na vklad sa totiž platí o polovicu nižší správny poplatok, a to 33 eur, resp. 133 eur pri urýchlenom rozhodovaní do 15 dní [Položka 11 písm. b), Splnomocnenie bod 2 Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho Prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch]. Zároveň pri elektronickom podaní návrhu na záznam prostredníctvom elektronického formulára je orgán katastra povinný konanie o zázname vykonať do 30 dní od jeho doručenia (§ 43 ods. 3 KZ).

Napriek tomu v súčasnosti prevažná väčšina katastrálnych konaní nie je realizovaná v elektronickej podobe. Uvedené platí predovšetkým vo vzťahu ku vkladovému konaniu, konaniu o zázname a konaniu o poznámke. Keďže vkladová, záznamová alebo poznámková listina je zväčša v listinnej podobe, je na účel elektronického konania nevyhnutná jej zaručená konverzia. Zaručenou konverziou sa rozumie postup, pri ktorom je celý dokument v listinnej podobe transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu pri zachovaní právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony [§ 35 ods. 1 písm. b) ods. 2 zákona o e-Governmente]. Zaručenú konverziu sú pritom oprávnené vykonávať len subjekty vymedzené v § 35 ods. 3 zákona o e-Governmente. V praxi je preto elektronické katastrálne konanie využívané predovšetkým advokátmi a notármi, ktorí majú súčasne oprávnenie vykonávať zaručenú konverziu v zmysle § 35 ods. 3 písm. a) zákona o e-Governmente.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie