Prejsť na obsah

Energetické spoločenstvá

Energetické spoločenstvo, ako nového účastníka energetického trhu, zavádza novela zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení účinnom od 1.10.2022.

Foto: pexels.com

Energetické spoločenstvo, ako nového účastníka energetického trhu, zavádza novela zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení účinnom od 1.10.2022.

Energetickým spoločenstvom je právnická osoba založená za účelom zabezpečovania energetických potrieb jej členov alebo spoločníkov.

Vstup nových účastníkov na trh s elektrinou má za cieľ podporiť transformáciu energetiky na bezemisnú, a to tak, že sa postupne doplní doteraz pomerne centrálne usporiadanie trhu s elektrinou o decentralizované s rastúcim počtom menších výrobných kapacít z obnoviteľných zdrojov, intenzívnejším riadením výroby a spotreby v reálnom čase a tým aj zvyšovaním energetickej efektívnosti.

Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny, ako vyplývajú zo Smernice (EÚ) 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a zo Smernice (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, sú v zásade novými prvkami a aktivitou na trhu s elektrinou, ktorej cieľom je aktívnejšie zapojenie zákazníkov (odberateľov) do trhu s elektrinou a do výroby elektriny z OZE.

Cieľom takéhoto spoločenstva nie je generovanie zisku z energetických činností, ale realizácia environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunitných prínosov pre svojich členov či spoločníkov.

S ohľadom na ciele energetického spoločenstva právna úprava nepovažuje výrobu a uskladnenie elektriny v zariadeniach s inštalovaným výkonom do 1 MW, agregáciu alebo dodávku elektriny pre svojich členov za podnikanie v energetike.

Pri prevádzke zariadenia na výrobu alebo uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom až do 1 MW sa teda nevyžaduje oprávnenie na podnikanie. Dodávanie a zdieľanie samovyrobenej elektriny na základe jednoduchého oznámenia môže spoločenstvo vykonávať výlučne pre svojich členov. V prípade, že spoločenstvo dodáva elektrinu nielen pre svojich členov alebo vykonáva činnosť agregácie nielen pre svojich členov, je povinné mať oprávnenie na dodávku elektriny.

Spoločenstvá budú ďalšou možnosťou pre spotrebiteľov, ako sa priamo podieľať na výrobe/zdieľaní elektriny a budú mať priamo alebo prostredníctvom agregácie nediskriminačný prístup na všetky trhy s elektrinou (denný, vnútrodenný či blokový, trhy s podpornými službami) a môžu svojim členom/podielnikom poskytovať energetické služby. Pri právnych vzťahoch s inými účastníkmi trhu s elektrinou (alebo plynom) pre energetické spoločenstvo platí povinnosť preukazovať sa osvedčením o vzniku, ktoré vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Členom/spoločníkom musia byť zachované práva a povinnosti odberateľov – domácností alebo aktívnych odberateľov, vrátane práva na výber dodávateľa.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie