Prejsť na obsah

Energetické spoločenstvá

Energetické spoločenstvo, ako nového účastníka energetického trhu, zavádza novela zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení účinnom od 1.10.2022.

Foto: pexels.com

Energetické spoločenstvo, ako nového účastníka energetického trhu, zavádza novela zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení účinnom od 1.10.2022.

Energetickým spoločenstvom je právnická osoba založená za účelom zabezpečovania energetických potrieb jej členov alebo spoločníkov.

Vstup nových účastníkov na trh s elektrinou má za cieľ podporiť transformáciu energetiky na bezemisnú, a to tak, že sa postupne doplní doteraz pomerne centrálne usporiadanie trhu s elektrinou o decentralizované s rastúcim počtom menších výrobných kapacít z obnoviteľných zdrojov, intenzívnejším riadením výroby a spotreby v reálnom čase a tým aj zvyšovaním energetickej efektívnosti.

Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny, ako vyplývajú zo Smernice (EÚ) 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a zo Smernice (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, sú v zásade novými prvkami a aktivitou na trhu s elektrinou, ktorej cieľom je aktívnejšie zapojenie zákazníkov (odberateľov) do trhu s elektrinou a do výroby elektriny z OZE.

Cieľom takéhoto spoločenstva nie je generovanie zisku z energetických činností, ale realizácia environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunitných prínosov pre svojich členov či spoločníkov.

S ohľadom na ciele energetického spoločenstva právna úprava nepovažuje výrobu a uskladnenie elektriny v zariadeniach s inštalovaným výkonom do 1 MW, agregáciu alebo dodávku elektriny pre svojich členov za podnikanie v energetike.

Pri prevádzke zariadenia na výrobu alebo uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom až do 1 MW sa teda nevyžaduje oprávnenie na podnikanie. Dodávanie a zdieľanie samovyrobenej elektriny na základe jednoduchého oznámenia môže spoločenstvo vykonávať výlučne pre svojich členov. V prípade, že spoločenstvo dodáva elektrinu nielen pre svojich členov alebo vykonáva činnosť agregácie nielen pre svojich členov, je povinné mať oprávnenie na dodávku elektriny.

Spoločenstvá budú ďalšou možnosťou pre spotrebiteľov, ako sa priamo podieľať na výrobe/zdieľaní elektriny a budú mať priamo alebo prostredníctvom agregácie nediskriminačný prístup na všetky trhy s elektrinou (denný, vnútrodenný či blokový, trhy s podpornými službami) a môžu svojim členom/podielnikom poskytovať energetické služby. Pri právnych vzťahoch s inými účastníkmi trhu s elektrinou (alebo plynom) pre energetické spoločenstvo platí povinnosť preukazovať sa osvedčením o vzniku, ktoré vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.  Členom/spoločníkom musia byť zachované práva a povinnosti odberateľov – domácností alebo aktívnych odberateľov, vrátane práva na výber dodávateľa.

🔓 Článok máte odomknutý od tohto momentu. Ďakujeme, že ste členom komunikty Najprávo!

Zákon č. ( č. 256/2022 Z. z.) v § 11a definuje dve úrovne – energetické spoločenstvo a komunitu na výrobu energie z OZE. Obe sú vo svojej podstate veľmi podobné, len komunita je založená na výrobu energie a môže mať také isté činnosti ako spoločenstvo. A dokonca podľa ods. (3): „Za energetické spoločenstvo sa považuje aj komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov, ak tento zákon neustanovuje inak.“.

Spoločenstvo má v zákone samostatný paragraf na práva a povinnosti: § 35a Práva a povinnosti energetického spoločenstva. Avšak ďalšie práva a povinnosti sú „porozhadzované“ v množstve ďalších častí energetického zákona. Ale to vypláva zo samotnej podstaty spoločenstva. Energetické spoločenstvo je založené na účel:

výroby elektriny, dodávky elektriny, zdieľania elektriny, uskladňovania elektriny, činnosti agregácie, distribúcie elektriny, prevádzky nabíjacej stanice alebo výkonu iných činností

alebo poskytovania iných služieb súvisiacich so zabezpečovaním energetických potrieb jej členov alebo spoločníkov

Činnosť je realizovaná s cieľom environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunitných prínosov. Nesmie to vykonávať za účelom zisku. Spoločenstvo môže robiť iba niektoré časti činností zo zoznamu vyššie. Mierne odlišná situácia je u komunity, nakoľko celý názov komunity je „Komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov„, a teda výroba energie (pozor, nie nevyhnutne elektriny) je základná a teda povinná činnosť a ostatné sú dobrovoľné.

A práve z takto široko definovanej činnosti vyplýva, že sa do spoločenstva prenáša množstvo práv ale aj množstvo podružných povinností.

Čo znamená „nevykonáva činnosti za účelom dosiahnutia zisku“?

Na to odpovedá ods. (4): „Ak podľa osobitného predpisu (Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.), zakladateľského dokumentu alebo stanov energetické spoločenstvo alebo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov môže medzi členov rozdeliť najviac 50 % vytvoreného zisku, na účely tohto zákona sa činnosti podľa odseku 1 písm. a) alebo odseku 2 písm. a) nepovažujú za vykonávané za účelom dosiahnutia zisku.„

Zdieľanie elektriny umožňuje členom, aby im bola dodávaná elektrina z výrobných zariadení v rámci spoločenstva, bez toho, aby boli v ich priamej fyzickej blízkosti alebo sa nachádzali v jednom odbernom mieste. Ak je elektrina zdieľaná, nemal by tým byť dotknutý výber sieťových poplatkov, sadzieb a odvodov súvisiacich s tokmi elektriny.

Koncept energetických spoločenstiev je rozvinutý v niektorých členských štátoch EÚ, z ktorých najviac vyčnieva Dánsko, kde sú energetické spoločenstvá zavedené už od 70. rokov 20. storočia, pričom sú zamerané najmä na veternú energiu. V Nemecku bolo od roku 2014 50 % elektrickej energie z OZE vyprodukovaných práve v rámci občianskych iniciatív a to zásluhou podpory komunitných projektov prioritným pripojením do sústavy, nastavením štátnej podpory, výkupnou povinnosťou, alebo aj vhodným rozšírením technickej infraštruktúry. Za nevyhnutné sa považuje otestovanie spôsobu riadenia decentralizovaných prvkov s ohľadom na špecifiká a vlastnosti slovenskej elektrizačnej sústavy a pre zaistenie bezpečnosti jej prevádzky

Taktiež v susednej Českej republike bude možné založiť energetické spoločenstvá na zdieľanie miestne vyrobenej elektriny. Česká vláda dňa 21. júna schválila návrh novely energetického zákona tzv. Lex OZE II.

Novela energetického zákona z dielne ministerstva priemyslu a obchodu  zavádza energetické spoločenstvá a spoločenstvá pre obnoviteľné zdroje ako nových účastníkov trhu. Základom týchto spoločenstiev, ktoré sa stanú právnickou osobou, bude spoločná výroba energie napríklad solárnymi alebo veternými elektrárňami a jej následné zdieľanie medzi jej členmi. Typicky pôjde napríklad o zdieľanie energie medzi domácnosťami alebo rôznymi komunitami, ako obce, školy, úrady alebo podniky.

Podľa ministerstva by administratívne ukotvenie energetických spoločenstiev a ich pôsobenie na trhu s energiami mal uľahčiť realizáciu komunitných projektov na výrobu a zdieľanie energie. Návrh napríklad počíta s inštaláciou priebehového merania spotreby alebo s vytvorením systému, ktorý bude schopný vyhodnocovať výrobu a spotrebu v danom okamihu a následné zdieľanie elektriny. Tieto výstupy následne budú spoločenstvo poskytovať obchodníkovi ako podklad na vyúčtovanie.

Najnovšie