Prejsť na obsah

ESĽP zamietol sťažnosti bývalého premiéra a bývalého ministra vnútra

Európsky súd pre ľudské práva zamietol sťažnosti bývalého premiéra a bývalého ministra vnútra proti Slovenskej republike, ktoré sa týkali vyšetrovania, nad ktorým vykonával dozor Úrad špeciálnej prokuratúry.

Zdroj: pexels.com

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozhodnutie, ktorým zamietol sťažnosti vo veci Kaliňák a Fico proti Slovenskej republike. Rozhodnutie prijal bez toho, aby tieto sťažnosti oznámil žalovanému štátu, a teda aj bez vyjadrenia Slovenskej republiky (takýto postup umožňujú procesné pravidlá konania pred ESĽP).

Podané sťažnosti súviseli s obvineniami, ktoré boli sťažovateľom vznesené v apríli 2021 v rámci vyšetrovania, nad ktorým vykonával dozor Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Špeciálny prokurátor bol v danej veci z konania vylúčený rozhodnutím generálneho prokurátora. Sťažovatelia vzniesli námietky zaujatosti aj voči všetkým ostatným prokurátorom ÚŠP, tieto námietky ale generálny prokurátor posúdil ako žiadosť, aby dozor nad vyšetrovaním v trestnej veci sťažovateľov vykonávala iná súčasť prokuratúry, pričom zákon o prokuratúre neumožňoval takéto opatrenie urobiť. Sťažovatelia svoje sťažnosti podané ESĽP opierali o článok 6 ods. 1 a ods. 3 písm. c) a článok 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a sťažovali sa na to, že vzhľadom na všeobecnú systémovú zaujatosť ÚŠP, dozor nad vyšetrovaním v ich trestnej veci nebol nestranný, a že ich námietka zaujatosti bola svojvoľne posúdená ako žiadosť o odňatie a prikázanie veci, v dôsledku čoho boli zbavení účinného prostriedku nápravy, keďže na rozdiel od rozhodnutia o námietke zaujatosti, proti rozhodnutiu o žiadosti o odňatie veci nie je možné podať opravný prostriedok. V novembri 2022 generálny prokurátor, vykonávajúc svoju mimoriadnu právomoc podľa § 363 Trestného poriadku, zrušil obvinenia sťažovateľov. Napriek tomu sťažovatelia trvali na pokračovaní v konaní pred ESĽP, tvrdiac, že dôvody zrušenia ich obvinení generálnym prokurátorom boli odlišné od dôvodov, na ktorých boli založené ich námietky zaujatosti, že nedostali žiadne odškodnenie za údajné porušenie ich práv podľa Dohovoru a že neexistuje záruka, že obvinenie nebude opätovne vznesené, opäť pod dozorom ÚŠP.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie