Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrhu novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Ilustračné foto: pixabay.com

Návrh novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu vypracovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska v súlade s bodom B.1. uznesenia vlády č. 25 z 18. januára 2024 k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie.

Hlavným cieľom predloženého návrhu zákona je implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1113 z 31. mája 2023 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a určitých kryptoaktív a o zmene smernice (EÚ) 2015/849 (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2023/1113“), odstránenie nedostatkov slovenskej právnej úpravy vytýkaných Európskou komisiou tak, aby boli splnené požiadavky správnej a úplnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „smernica 2015/849“), ako aj so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EU (ďalej len „smernica 2018/843“) V neposlednom rade sa návrhom zákona odstraňujú nedostatky identifikované v Správe z 5. kola vzájomného hodnotenia Slovenskej republiky Výborom expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu Moneyval (ďalej len „Výbor Moneyval“).

Neodstránenie nedostatkov vytýkaných Výborom Moneyval môže mať za následok uplatnenie sankčného režimu ICRG voči Slovenskej republike s možným následným zaradením Slovenskej republiky na tzv. šedý zoznam („grey list“). Zaradenie krajiny na šedý zoznam znamená, okrem samotného negatívneho vplyvu na reputáciu krajiny, aj zvýšené kontroly zo strany medzinárodných inštitúcií, sťaženie vykonávania cezhraničných transakcií a zníženie schopnosti prilákať zahraničné investície. Zaradenie na šedý zoznam môže mať taktiež za následok, že ostatné krajiny zavedú vlastné obmedzenia alebo opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu k finančným transakciám a klientom pochádzajúcim z krajiny zaradenej na šedom zozname.

Povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006, sa v súčasnosti vzťahujú iba na prevody finančných prostriedkov, t. j. bankoviek, mincí, bezhotovostných peňazí a elektronických peňazí (podľa čl. 2 bod 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES). Virtuálne aktíva, vzhľadom na ich globálny dosah, rýchlosť, akou sa transakcie môžu vykonávať, a možnosť anonymity, ktorú prevod virtuálnych aktív ponúka, sú mimoriadne náchylné na ich zneužívanie na trestnú činnosť. Cieľom nariadenia (EÚ) 2023/1113 je preto zabezpečiť, aby sa požiadavky Finančnej akčnej skupiny (ďalej len „FATF“) vzťahovali aj na prevody virtuálnych aktív a aby sa poskytovateľom služieb virtuálnych aktív stanovili nové a podobné povinnosti ako poskytovateľom platobných služieb, s cieľom uľahčiť vysledovateľnosť prevodov virtuálnych aktív. V nadväznosti na tieto zmeny majú poskytovatelia služieb virtuálnych aktív zabezpečiť, aby boli prevody virtuálnych aktív sprevádzané údajmi o pôvodcoch a prijímateľoch týchto prevodov a aby získali a vedeli poskytnúť informácie svojej protistrane a na požiadanie ich sprístupnili príslušným orgánom.

Nariadenie (EÚ) 2023/1113 v časti týkajúcej sa zmien smernice 2015/849 zaraďuje medzi povinné osoby poskytovateľa služieb kryptoaktív, ktorý nahradí doteraz existujúcich poskytovateľov služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovateľov služieb zmenárne virtuálnej meny. Taktiež sa zavádza nový pojem kryptoaktíva, ktorý nahradí doteraz používaný pojem virtuálnej meny. V súvislosti so samohosťovanou adresou sa poskytovateľom služieb kryptoaktív ukladajú nové povinnosti, s cieľom zmierniť riziká legalizácie a financovania terorizmu s ňou spojené. Osobitne sa taktiež upravujú cezhraničné korešpondenčné vzťahy zahŕňajúce vykonávanie služieb kryptoaktív.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie