Prejsť na obsah

Je rezervácia ubytovania cez booking.com záväzná a s povinnosťou platby?

Súdny dvor sa vyjadril k otázke, či formulácia „Dokončiť rezerváciu“ spĺňa podmienku uvedenia ľahko čitateľných slov „objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcej jednoznačnej formulácie. Súčasne sa vyjadril k tomu, kde sa uvedená formulácia musí nachádzať.

Zdroj: pexels.com

Súdny dvor vyslovil právny názor na to, aký text musí obsahovať tlačidlo, ktorým spotrebiteľ v internetovom obchode uzatvára objednávku s povinnosťou platby. Svoj názor vyjadril Súdny dvor v rozhodnutí zo dňa 07. apríla 2022, vo veci C‑249/21.

Obsah článku (zobrazíte rozkliknutím)

  1. Predmet sporu
  2. Právny názor Súdneho dvora
  3. Záver

Predmet sporu

Návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ bol podaný Okresným súdom Bottrop, Nemecko. Prípad, v ktorom konajúci súd navrhol začatie prejudiciálneho konania, sa týkal otázky, či bola medzi hotelom a spotrebiteľom uzatvorená zmluva o ubytovaní. Spotrebiteľ si ubytovanie v hoteli rezervoval cez známy portál booking.com.

Spotrebiteľ medzi zobrazenými výsledkami vyhľadávania našiel izby v hoteli, pričom následne klikol na odkaz zodpovedajúci tomuto hotelu, v dôsledku čoho sa mu zobrazili dostupné izby, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa okrem iného vybavenia a cien, ktoré hotel ponúkal v zvolenom období. Spotrebiteľ sa rozhodol rezervovať tam štyri dvojlôžkové izby, klikol na tlačidlo „Rezervujem“, následne uviedol svoje osobné údaje, ako aj mená osôb, ktoré ho sprevádzajú, a potom klikol na tlačidlo s nápisom „Dokončiť rezerváciu“.

Aj napriek rezervácii do hotela nenastúpil a hotel mu vyúčtoval poplatok za zrušenie vo výške 2 240 eur, pričom mu na zaplatenie tejto sumy stanovila lehotu piatich pracovných dní. Spotrebiteľ však túto sumu nezaplatil.

Žalobca uvádzal, že slová „Dokončiť rezerváciu“, ktoré sa prevádzkovateľ tejto internetovej stránky rozhodol napísať na rezervačné tlačidlo, spĺňajú povinnosť, ktorá obchodníkovi ukladá uviesť na tlačidlo, ktorým sa zadáva objednávka, ľahko čitateľné slová „objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcu jednoznačnú formuláciu.

Konajúci súd sa prikláňa sa k názoru, že skutočnosť, že spotrebiteľ si je vedomý, že aktiváciou tlačidla prijíma právne záväznú povinnosť platby, musí vyplývať zo slov napísaných na samotnom tlačidle. V rámci tohto prístupu však vnútroštátny súd usudzuje, že pojem „rezervácia“ obsiahnutý v slovách „dokončiť rezerváciu“ nie je v bežnej reči nutne spojený s povinnosťou zaplatiť finančnú protihodnotu a často sa používa aj ako synonymum slov „vyhradiť alebo vopred bezplatne odložiť.“ Preto je potrebné dospieť k záveru, že v prejednávanej veci nebola splnená povinnosť prevádzkovateľa internetového portálu uviesť na tlačidlo, ktorým sa zadáva objednávka, ľahko čitateľné slová „objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcu jednoznačnú formuláciu.

Právny názor Súdneho dvora

Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 8 ods. 2 druhý pododsek smernice 2011/83 vykladať v tom zmysle, že na to, aby sa v rámci procesu objednávky týkajúcej sa zmluvy uzavretej na diaľku pomocou elektronických prostriedkov určilo, či je formulácia napísaná na tlačidle objednávky alebo podobnej funkcii, akou je formulácia „dokončiť rezerváciu“, „zodpovedajúca“ slovám „objednávka s povinnosťou platby“ v zmysle tohto ustanovenia, treba vychádzať len zo slov uvedených na tomto tlačidle alebo tejto podobnej funkcii, alebo či treba zohľadniť aj okolnosti súvisiace s procesom objednávky.

Podľa článku 8 ods. 2 prvého pododseku smernice 2011/83 musí obchodník spotrebiteľa jednoznačne, dôrazne a bezprostredne predtým, ako spotrebiteľ podá objednávku, upozorniť na informácie, ktoré sa v podstate týkajú hlavných vlastností dotknutého tovaru alebo služby, celkovej ceny, dĺžky trvania zmluvy, ako aj prípadne minimálnej dĺžky trvania záväzkov spotrebiteľa.

Článok 8 ods. 2 druhý pododsek smernice 2011/83 zasa stanovuje, že obchodník musí zabezpečiť, aby spotrebiteľ pri podaní svojej objednávky výslovne uznal, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť. Toto ustanovenie spresňuje, že v prípade, že na podanie objednávky je potrebná aktivácia tlačidla alebo podobnej funkcie, uvedené tlačidlo alebo podobná funkcia musia byť označené len ľahko čitateľnými slovami „objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť obchodníkovi, pričom spotrebiteľ nie je v prípade nedodržania tejto podmienky viazaný predmetnou zmluvou alebo objednávkou.

Zo znenia článku 8 ods. 2 druhého pododseku druhej vety smernice 2011/83 v spojení s výrazom „výslovne“ uvedeným v článku 8 ods. 2 druhom pododseku prvej vete tejto smernice rovnako jasne vyplýva, že formuláciu, na ktorú sa vzťahuje toto ustanovenie, musí obsahovať práve tlačidlo alebo podobná funkcia, takže aj vzhľadom na to, čo bolo uvedené v predchádzajúcom bode tohto rozsudku, sa pri určení, či si obchodník splnil svoju povinnosť zabezpečiť, aby spotrebiteľ pri podávaní objednávky výslovne uznal, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť, majú zohľadniť len slová uvedené na tomto tlačidle alebo tejto podobnej funkcii.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie