Prejsť na obsah

Jednoduchá spoločnosť na akcie a povinnosť registrácie v CDCP

Príspevok približuje registračnú povinnosť jednoduchej spoločnosti na akcie vo vzťahu k Centrálnemu depozitárovi cenných papierov.

Ilustračné foto: pixabay.com

Jednoduchú spoločnosť na akcie je možné založiť od roku 2017. Táto právna forma, ktorá je kombináciou spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti, bola koncipovaná najmä pre startupové projekty charakteristické potrebou flexibilného získavania a využívania kapitálu. Jednoduchá spoločnosť na akcie je atraktívna z pohľadu nenáročných zákonných požiadaviek na jej založenie a vznik (napr. minimálne základné imanie vo výške 1,- EUR), možnosti vydávania akcií s osobitnými právami, jednoduchou organizačnou štruktúrou bez zákonnej povinnosti kreovania dozornej rady, a v určitom zmysle aj svojou originalitou, nakoľko tento typ spoločnosti ešte nie je bežne využívaný.

Podľa verejne dostupných štatistických údajov má zakladanie jednoduchých spoločností na akcie mierne stúpajúci trend (s výnimkou roku 2022).

Jednoduché spoločnosti na akcie zapísané v obchodnom registri

Rok

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

marec 2024

Počet novovzniknutých j.s.a.

55

65

56

81

82

67

91

15

Zdroj: www.finstat.sk

Proces založenia jednoduchej spoločnosti na akcie sa nespája s výraznými odlišnosťami v porovnaní s ostatnými typmi obchodných subjektov. Tak ako pri klasickej akciovej spoločnosti, zakladateľský dokument musí byť vyhotovený vo forme notárskej zápisnice. Súdny poplatok za registráciu v obchodnom registri sa účtuje v rovnakej výške ako pri spoločnosti s ručením obmedzeným.

Samotným vznikom jednoduchej spoločnosti na akcie, t.j. zápisom v obchodnom registri, sa jej zakladateľský proces nekončí. Ak chce spoločnosť legitímne fungovať, je nevyhnutné, aby sa registrovala v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a. s. (ďalej ako „CDCP“). Povinnosť registrácie jednoduchej spoločnosti na akcie sa odvodzuje z ustanovenia § 107d zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej ako „Zákon o CP“), podľa ktorého „Vedenie registra akcionárov, aktualizáciu a zverejňovanie zapísaných údajov zabezpečuje centrálny depozitár, ktorý vedie register emitenta, v súlade s ustanoveniami tohto zákona a Obchodného zákonníka. Údaje z registra akcionárov zverejňuje centrálny depozitár na svojom webovom sídle.“ Táto fáza pokračujúceho zakladacieho procesu môže pre novovzniknutý subjekt predstavovať nielen ekonomickú záťaž vo forme ďalších registračných poplatkov, ale aj výzvu administratívne sprocesovať a zrealizovať evidenciu v CDCP.

Jednoduchá spoločnosť na akcie, ako emitent, má povinnosť požiadať CDCP o pridelenie LEI kódu (legal entity identifier), ktorý je jedným zo základných údajov o emitentovi uvádzaných v registri emitenta zaknihovaných cenných papierov vedených CDCP. Po pridelení LEI kódu ďalej spoločnosť požiada o ISIN - základný identifikátor emisie cenných papierov.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie