Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Náhrada trov konania v správnom súdnictve a dôvody hodné osobitného zreteľa

Najvyšší správny súd SR sa vo svojom rozhodnutí zaoberal otázkou náhrady trov konania v správnom súdnictve vo vzťahu k dôvodom hodným osobitného zreteľa.

Zdroj: pixabay.com

Právne vety

  1. Plný úspech sa v správnom súdnom konaní na rozdiel od civilného sporového konania nezisťuje porovnaním petitu a výroku, ktorým sa rozhodlo vo veci samej. Vzhľadom na žalobný návrh, ktorým je v správnom súdnom konaní najmä návrh na zrušenie napadnutého administratívneho rozhodnutia či opatrenia a vrátenie veci žalovanému orgánu verejnej správy na ďalšie konanie bude plný úspech vo veci závisieť od toho, do akej miery bude žalobnému návrhu vyhovené. U žalobcu ide o plný úspech vo veci vtedy, ak sa výrokom meritórneho rozhodnutia jeho žalobnému návrhu vyhovelo v plnom rozsahu. Zároveň platí, že pre posúdenie miery úspechu nie je rozhodujúce, nakoľko žalobca uspel s uplatnením žalobných bodov.
  2. Ustanovenie § 167 ods. 3 písm. a/ SSP predstavuje odchýlku zo zásady zodpovednosti za výsledok ako aj zo zásady zodpovednosti za zavinenie. Správny súd výnimočne nemusí priznať celkom alebo sčasti náhradu trov konania ktoré by inak priznal, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa. Treba mať na pamäti, že použitie tohto ustanovenia negatívne dopadá na účastníka konania, ktorý by inak mal právo na náhradu trov konania. A z toho dôvodu musí aplikácia daného ustanovenia zodpovedať osobitným okolnostiam konkrétneho prípadu a musí mať vždy výnimočný charakter (pozri k tomu napr. R 34/1982).

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie