Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Podmienenie zaplatenia ceny diela odsúhlasením súpisu prác

Strany dohodou môžu modifikovať § 548 ods. 1 OBZ, v ktorej je upravená všeobecná zásada vzniku nároku na cenu diela jeho vykonaním tak, že sa dohodnú na tom, že vznik nároku bude závisieť od odsúhlasenia súpisu prác, ktorý zhotoviteľ predloží objednávateľovi na schválenie.

Foto: pixabay.com

Právne vety

  1. Strany dohodou môžu modifikovať § 548 ods. 1 OBZ, v ktorej je upravená všeobecná zásada vzniku nároku na cenu diela jeho vykonaním tak, že sa dohodnú na tom, že vznik nároku bude závisieť od odsúhlasenia súpisu prác, ktorý zhotoviteľ predloží objednávateľovi na schválenie a až po odsúhlasení súpisu môže zhotoviteľ vystaviť faktúru, ktorou vyúčtoval cenu diela pokrytú súpisom. Vznik nároku na cenu diela závisí od odsúhlasenia súpisu po vykonaní diela, teda je viazaný na splnenie podmienky v zmysle § 36 ods. 2 prvá veta OZ.
  2. Ak subjekt, ktorému je odkladacia podmienka na prospech jej splnenie zámerne zmarí, stane sa právny úkon nepodmieneným. Pokiaľ sa teda v predmetnej veci strany dohodli, že nárok na cenu diela vzniká zhotoviteľovi až po odsúhlasení súpisu, išlo o odkladaciu podmienku vzniku nároku zhotoviteľa na cenu diela v závislosti od odsúhlasenia súpisu objednávateľom po vykonaní príslušnej časti diela.
  3. Pokiaľ po vykonaní diela a predložení súpisu zhotoviteľom, objednávateľ tento súpis neodsúhlasil, hoci vedel, že zhotoviteľ niektoré položky zo súpisu vykonal, dopustil sa konania, ktorým zámerne zmaril splnenie podmienky vzniku nároku zhotoviteľa na cenu diela – odsúhlasenie súpisu. Objednávateľ, aj pokiaľ by bol mal výhrady k niektorým položkám súpisu, bol zásadne po jeho predložení žalobcom povinný sa ním zaoberať a preskúmať jednotlivé položky a v prípade ich riadneho vykonania tieto odsúhlasiť. Objednávateľ pritom nebol povinný odsúhlasiť súpis ako celok, ale bol povinný odsúhlasiť aspoň tie položky, ktoré mal za to, že zhotoviteľ vykonal riadne. Pokiaľ takto nepostupoval, hoci vedel, že zhotoviteľ buď všetky, alebo niektoré položky vykonal, vzhľadom na to, že nesplnenie tejto odkladacej podmienky mu bolo na prospech – nakoľko oddialilo povinnosť žalovaného zaplatiť cenu diela – žalovaný týmto svojim správaním splnenie predmetnej podmienky zámerne zmaril, a teda nastali následky uvedené v ust. § 36 ods. 3 OZ.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie