Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

NS SR sa vyjadril k účinkom vylúčenia člena družstva a k súvisiacim otázkam (lehota na podanie odvolania a účinky odvolania).

Zdroj: pexels.com

Právne vety:

  1. Zákon síce neupravuje, aké formálne náležitosti musí spĺňať rozhodnutie o vylúčení člena družstva, musí byť však z neho zrejmé, že sú naplnené zákonné podmienky potrebné na vylúčenie člena. Rozhodnutie preto musí mať písomnú formu a musí obsahovať dôvody, ktoré viedli k vylúčeniu člena družstva.
  2. Pre podanie odvolania voči rozhodnutiu predstavenstva o vylúčení člena družstva sa v prípade absencie tejto úpravy v stanovách javí ako spravodlivým a proporčným analógia s úpravou obsiahnutou v ust. § 242 ObZ, kde zákonodarca určil jednomesačnú lehotu.
  3. Účinky zániku členstva v družstve pri vylúčení člena postupom podľa ust. § 231 ods. 3 veta prvá ObZ nastávajú okamihom doručenia rozhodnutia predstavenstva o vylúčení členovi družstva v prípade, že v primeranej lehote, alebo lehote určenej stanovami, nepodá odvolanie, ktoré má suspenzívny účinok.
  4. Rozhodnutie členskej schôdze o nevylúčení člena na základe jeho odvolania (alebo rozhodnutie súdu o neplatnosti uznesenia členskej schôdze o vylúčení člena družstva) má tie účinky, že na člena družstva sa nahliada, akoby rozhodnutím predstavenstva nebol z družstva vylúčený.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie