Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Vzťah oprávnenej osoby k partnerovi verejného sektora

Za vzťah oprávnenej osoby k partnerovi verejného sektora je možné považovať aj vzťah oprávnenej osoby a konečného užívateľa výhod, a to za predpokladu, že jeho kvalita a intenzita spochybňuje nestrannosť oprávnenej osoby.

Ilustračné foto: pixabay.com

Právna veta

Za vzťah oprávnenej osoby k partnerovi verejného sektora, ktorý v zmysle § 19 písm. c) ZRPVS predstavuje pre oprávnenú osobu prekážku vykonávania úkonov podľa ZRPVS, je možné považovať aj vzťah oprávnenej osoby a konečného užívateľa výhod, a to za predpokladu, že jeho kvalita a intenzita spochybňuje nestrannosť oprávnenej osoby.

🔓 Článok máte odomknutý od tohto momentu. Ďakujeme, že ste členom komunikty Najprávo!

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3Obdo/61/2022

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Skutkový stav
  2. Z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR

Skutkový stav

Právnou otázkou, ktorú dovolateľ v dovolaní (okrem iných) namietal bola otázka, či § 19 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej „ZRPVS“) zakazoval vzťah medzi oprávnenou osobou a konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora. Podľa dovolateľa § 19 písm. c) ZRPVS upravuje výlučne vzťah medzi oprávnenou osobou a partnerom verejného sektora, resp. členmi orgánov partnera verejného sektora. Vzťah oprávnenej osoby ku konečnému užívateľovi výhod tak nie je v právnej norme § 19 písm. c) ZRPVS obsiahnutý. Najvyšší súd Slovenskej republiky v predmetnom rozhodnutí konštatoval prípustnosť právnej otázky, formulovanej dovolateľom, keďže od (aj) od jej vyriešenia záviselo rozhodnutie odvolacieho súdu a takisto daná právna otázka nebola doposiaľ predmetom rozhodovacej praxe dovolacieho súdu. Prípustnosť dovolania dovolateľa bola tak v tejto právnej otázke daná podľa ustanovenia § 421 ods. 1 písm. b) CSP.

Z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR

V predmetnej právnej veci senát obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky formuloval záver, že „za vzťah oprávnenej osoby k partnerovi verejného sektora, ktorý v zmysle § 19 písm. c) ZRPVS predstavuje pre oprávnenú osobu prekážku vykonávania úkonov podľa ZRPVS, je možné považovať aj vzťah oprávnenej osoby a konečného užívateľa výhod, a to za predpokladu, že jeho kvalita a intenzita spochybňuje nestrannosť oprávnenej osoby. “

V uznesení Najvyšší súd Slovenskej republiky ďalej uvádza, že pojem akýkoľvek vzťah v zmysle ustanovenia § 19 písm. c) ZRPVS nepredstavuje „vzťah akejkoľvek intenzity alebo kvality, ale smeruje k forme vzťahu. Imperatív posudzovania intenzity a kvality vzťahu je následne obsiahnutý v časti ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť.“ V otázke posudzovania kvality vzťahu dovolací súd má za to, že „je potrebné posudzovať, či konkrétna forma vzťahu vzhľadom na jeho vnútorné vlastnosti, môže spochybňovať nestrannosť oprávnenej osoby, a to v podobe napríklad ekonomickej závislosti, emočnej blízkosti alebo vzťahov nadriadenosti a podriadenosti. Pri intenzite vzťahu sa berie do úvahy, či pri zistenej forme vzťahu sú tieto vnútorné vlastnosti vo všeobecnosti natoľko prítomné, že môžu spochybňovať nestrannosť oprávnenej osoby. Vzhľadom na uvedené závery podľa najvyššieho súdu len samotná nepriama účasť spoločníka a konateľa oprávnenej osoby s konečným užívateľom výhod v tretej obchodnej spoločnosti nemusí sama o sebe zakladať taký vzťah, ktorý v zmysle § 19 písm. c) ZRPVS spochybňuje nestrannosť oprávnenej osoby.“

Dovolací súd v závere uznesenia v predmetnej obchodnoprávnej veci v súlade aj s aktuálnym znením (časťou za bodkočiarkou) § 19 písm. c) ZRPVS dopĺňa, že za formu vzťahu, ktorá by mohla spochybniť nestrannosť oprávnenej osoby, však nie je možné považovať výkon činnosti advokáta, daňového poradcu alebo inej činnosti podľa osobitných predpisov, na ktoré ustanovenie § 19 písm. c) ZRPVS odkazuje.

Comments

Najnovšie