Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Započítanie nejudikovanej pohľadávky pred začatím exekúcie

Exekučný súd nemôže prehliadať započítanie, ktoré povinný realizuje ešte pred začatím exekučného konania, keď mu to zákon výslovne nezakazuje.

Foto: pixabay.com

Právne vety

  1. Exekučný súd nemôže prehliadať započítanie, ktoré povinný realizuje ešte pred začatím exekučného konania, keď mu to zákon výslovne nezakazuje.
  2. Aj v exekučnom konaní má byť ochrana ohrozených alebo porušených práv a právom chránených záujmov spravodlivá, čo sa rovnako môže týkať aj povinného (čl. 2 ods. 1 CSP). Miera preukazovania danosti a výšky pohľadávky, ktorá je uplatnená na započítanie, má vychádzať z okolností prípadu a nemožno k tomu pristupovať formalisticky.
  3. Napriek tomu, že exekučný súd nemá ako použiť ustanovenia o prostriedkoch procesného útoku a procesnej obrany, najmä § 151 CSP, treba pripomenúť, že obrana námietkou započítania, ktorá bola realizovaná pred začatím exekúcie, je vo svojej podstate skutkovým tvrdením v zmysle § 150 CSP (a námietka započítania uplatnená až v exekúcii by bola hmotnoprávnou námietkou v zmysle § 152 CSP, na ktorú by exekučný súd prihliadol, ak by sa uplatňovala judikovaná pohľadávka alebo by išlo o dvojstranný zápočet, ktorý samozrejme, nemusí byť ani na jednej listine a nemusí byť ani písomný, keďže ani Obchodný zákonník písomnú formu započítania a ani dohody o započítaní nevyžadujú).
  4. Najmä tvrdenie povinného, že oprávnený nepoprel pohľadávku uplatnenú na započítanie, povinný nevie preukázať (okrem toho, že preukáže, že k započítaniu došlo), pretože negatívna skutočnosť sa nepreukazuje. Vyžaduje sa preto zo strany oprávneného, aby toto tvrdenie rozporoval a svoje tvrdenie prípadne preukázal. Na ten účel ho môže exekučný súd vyzvať postupom podľa § 157 ods. 2 CSP. Zvýšená ochrana oprávneného (ktorý si zasluhuje takúto zvýšenú ochranu už len z toho dôvodu, že má judikovanú pohľadávku) je zabezpečená tým, že mu exekučný súd vysvetlí aj procesný dopad jeho indolencie (čo v prípade postupu podľa § 151 CSP súd nerobí). Na druhej strane úplná pasivita oprávneného prirodzene môže vyvolať negatívne dôsledky („právo je v prospech bdiacich, a nie spiacich“), pokiaľ mu bola výzva súdu riadne doručená do vlastných rúk a bola mu poskytnutá primeraná (skôr dlhšia) lehota na vyjadrenie. Takéto usporiadanie vzťahov sa javí ako spravodlivé (čl. 4 CSP).

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie