Prejsť na obsah

K niektorým otázkam daňovej kontroly

Článok sa zaoberá aspektami daňovej kontroly v kontexte orgánu oprávneného na vykonanie takejto kontroly.

Foto: pexels.com

Účelom daňovej kontroly je overiť skutočnosti a údaje rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie osobitných predpisov. Daňovú kontrolu môže vykonať ktorýkoľvek správca dane (zamestnanec správcu dane), ktorý má poverenie na vykonanie daňovej kontroly.

Správca dane môže daňovú kontrolu vykonať aj v byte, ktorý daňový subjekt používa tiež na podnikanie. Uvedené ustanovenie umožňuje správcovi dane vykonať u toho istého daňového subjektu daňovú kontrolu aj opätovne (to znamená viackrát), ak sú splnené zákonné podmienky.

Finančnou kontrolou (ktorej súčasťou je nesporne aj daňová kontrola) je rozličná činnosť príslušných štátnych a iných verejnoprávnych orgánov, najmä finančných orgánov, ktorej obsahom je porovnávanie skutočného stavu v jednotlivých oblastiach finančných vzťahov so stavom predpokladaným finančnoprávnymi normami s cieľom zistenia príčin, prečo sa skutočný stav odlišuje od predpokladaného stavu, a určenie opatrení na odstránenie tohto nesúladu. Daňová kontrola je kontrola uskutočňovaná v oblasti vyrubovania a vyberania daní. V rámci finančnej kontroly sa vykonáva kontrola hospodárenia s verejnými financiami. V rámci daňovej kontroly sa vykonáva kontrola skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo ňou sa kontroluje dodržiavanie hmotnoprávnych daňových predpisov u všetkých daňových subjektov, t. j. bez ohľadu na skutočnosť, či nakladajú s vlastnými, podnikovými alebo verejnými financiami. Daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane a zároveň ňou správca dane preveruje dodržiavanie ustanovení hmotnoprávnych daňových predpisov zo strany daňových subjektov. Daňová kontrola je jeden z prostriedkov, ktoré daňový poriadok umožňuje správcom dane pri správe daní použiť za účelom správneho zistenia dane.

Daňovú kontrolu vykonáva správca dane, ktorým je daňový úrad, colný úrad a obec (§ 4 ods. 1). Treba sa však zamyslieť nad skutočnosťou, či daňová kontrola môže byť vykonávaná aj finančným riaditeľstvom [§ 4 ods. 2 písm. b)].

Z ustanovení upravujúcich daňovú kontrolu (§ 44 a § 47) vyplýva, že daňovú kontrolu vykonáva len správca dane, keďže daňový poriadok v týchto ustanoveniach neuvádza, že ju vykonáva aj finančné riaditeľstvo, resp. že by sa predmetné ustanovenia vzťahovali aj na finančné riaditeľstvo. Na druhej strane daňový poriadok v rámci úpravy vyrubovacieho konania stanovuje, že ak daňovú kontrolu vykonalo finančné riaditeľstvo, vyrubovacie konanie vykoná a rozhodnutie vo vyrubovacom konaní vydá miestne príslušný správca dane (§ 68 ods. 1). Podľa spoločného, splnomocňovacieho, prechodného a záverečného ustanovenia (§ 160 ods. 5) sa na úkony, ktoré je oprávnené vykonávať finančné riaditeľstvo a Kriminálny úrad finančnej správy podľa zákona o organizácii štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva a ktoré podľa tohto zákona patria do pôsobnosti správcu dane, sa ustanovenia daňového poriadku vzťahujú rovnako. Finančné riaditeľstvo podľa zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva robí úkony, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov, colných úradov v prípade, ak 1. to vyžaduje bezpečnosť štátu, 2. hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku, alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno inak dosiahnuť, 3. hrozí nebezpečenstvo, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené, alebo že bude spôsobená ujma na prostriedkoch štátneho rozpočtu alebo rozpočtu Európskej únie a odvrátenie takého nebezpečenstva nemožno inak dosiahnuť, 4. súvisia s úkonmi, ktoré treba utajiť, 5. na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi, colnými predpismi alebo osobitnými predpismi je potrebný bezprostredný zásah, 6. je potrebné overiť výsledky daňovej kontroly vykonanej daňovým úradom alebo úroveň colného dohľadu a daňového dozoru vykonávaného colným úradom.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie