Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Predseda Súdnej rady SR podal na Ústavný súd SR návrh na konanie o súlade právnych predpisov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky napadol na Ústavnom súde Slovenskej republiky znenie § 22a ods. 2 zákona o sudcoch.

Zdroj: pixabay.com

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky v súlade s jeho oprávnením podľa článku 125 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom  141a ods. 9 Ústavy Slovenskej republiky 3. februára 2023 podal na Ústavný súd Slovenskej republiky  návrh na konanie o súlade § 22a ods. 2 v časti ...predsedu súdnej rady alebo... zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov s článkami  1 ods. 1,  2 ods. 2  a  141a ods. 2 a 7 Ústavy Slovenskej republiky.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Napadnuté ustanovenie
  2. Z odôvodnenia predsedu Súdnej rady SR

Napadnuté ustanovenie

Predmetom tohto konania je podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy v spojení s § 75 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) tvrdenie o nesúlade § 22a ods. 2 v časti ... predsedu súdnej rady alebo ... zákona o sudcoch s čl. 1 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2 a čl. 141a ods. 2 a 7 ústavy.

Podľa § 22a ods. 2 zákona o sudcoch o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 rozhoduje súdna rada na návrh predsedu súdnej rady alebo ministra, a pri sudcoch najvyššieho súdu aj na návrh predsedu najvyššieho súdu a pri sudcoch najvyššieho správneho súdu aj na návrh predsedu najvyššieho správneho súdu.

Z napadnutej časti § 22a ods. 2 zákona o sudcoch vyplýva aktívna procesná legitimácia pre predsedu súdnej rady na podanie návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

Z odôvodnenia predsedu Súdnej rady SR

Podaním tohto návrhu začína administratívne konanie disciplinárneho (sankčného) charakteru, v ktorom predseda súdnej rady má postavenie navrhovateľa, teda účastníka tohto konania.

Rovnaké postavenie má predseda súdnej rady aj v prípade, ak podá disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. Podľa § 21 zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) - v ďalšom texte len „DSP“, účastníkmi disciplinárneho konania sú navrhovateľ a disciplinárne obvinený.

Z § 29 DSP vyplývajú práva navrhovateľa, ku ktorým však nepatrí právo hlasovať o jeho návrhu; toto právo patrí len členkám a členom disciplinárneho senátu. Odlišná je situácia v konaní, ktoré začína na návrh predsedu súdnej rady podľa § 22a ods. 2 zákona o sudcoch. V tomto konaní navrhovateľ ako člen súdnej rady, hoci v postavení jej predsedu, môže hlasovať o jeho návrhu a tak významne ovplyvniť výsledok rozhodovania o ňom.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie