Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol vo veci tzv. „balíčka pomoci“

Ústavný súd SR rozhodol vo svojom náleze o nesúlade časti tzv. balíčka pomoci.

Zdroj: Ústavný súd SR

Ústavný súd 13. decembra 2022 nálezom č. k. PL. ÚS 13/2022 rozhodol, že ustanovenia čl. I, čl. II bodov 1, 2, 3 a § 52zzo v bode 9, čl. III bodov 1, 3, 6, 7 a 8, čl. IV, čl. V, čl. VI bodu 1, čl. VIII, čl. IX a čl. X zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 55a ústavy a s čl. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (ďalej len „ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti“). Vo zvyšnej časti návrhu navrhovateľky (prezidentky Slovenskej republiky) nevyhovel.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Návrh na vyslovenie nesúladu právneho predpisu
  2. Posúdenie Ústaveného súdu SR
  3. Rozpočtová zodpovednosť
  4. Odlišné stanovisko

Návrh na vyslovenie nesúladu právneho predpisu

Navrhovateľka pred ústavným súdom argumentovala proti napadnutej právnej úprave v podstate v troch rovinách, a to (1) nezákonnosťou a neústavnosťou skráteného legislatívneho konania, (2) nerešpektovaním požiadavky udržateľnosti hospodárenia v tomto skrátenom legislatívnom konaní a (3) diskrimináciou marginalizovaných skupín obyvateľov v dôsledku zamýšľaného krátenia prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.

Posúdenie Ústavného súdu SR

Ústavný súd v náleze odkázal na svoju judikatúru k požiadavkám na ústavnosť skráteného legislatívneho konania a s ohľadom na tieto východiská preskúmal napadnutú právnu úpravu.

Ústavný súd zistil, že podmienky na skrátené legislatívne konanie neboli v tejto veci splnené. V konkrétnosti poukázal na komplexnosť napadnutej právnej úpravy, množstvo finančných prostriedkov, ktoré majú byť na plánované zmeny vynaložené, systémovú povahu zmien financovania rodín s deťmi, ktorá nepredstavuje jednorazovú a adresnú pomoc v reakcii na mimoriadnu udalosť či okolnosť, ako aj na úpravu účinnosti napadnutej právnej úpravy, ktorá bola medzičasom posunutá ešte viac do budúcnosti. V nadväznosti na uvedené dospel k záveru, že v dôsledku nerešpektovania podmienok na skrátené legislatívne konanie došlo k porušeniu § 89 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Predmetnú nezákonnosť však s ohľadom na judikatúru ústavného súdu nemožno bez ďalšieho považovať aj za porušenie čl. 1 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2 ústavy.

Pokiaľ išlo o námietku porušenia aj čl. 31 ústavy, teda ochranu slobodnej súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti, ústavný súd po preskúmaní legislatívneho procesu dospel k záveru, že diskusia poslancov národnej rady nebola obmedzená spôsobom, ktorý by predstavoval neprípustný zásah do označeného článku ústavy. Opozičný, resp. menšinoví poslanci mali možnosť zaujať stanovisko k napadnutej právnej úprave a svoje stanovisko prezentovať aj v rámci skráteného legislatívneho konania. Navyše, v tejto veci nebolo preukázané ani to, že by diskusia poslancov bola skrátená či obmedzená spôsobom, ktorý by už na prvý pohľad vylučoval skutočné prerokovanie napadnutej právnej úpravy. V tomto bode ústavný súd poukázal aj na skutočnosť, že po vrátení napadnutej právnej úpravy národnej rade na opätovné prerokovanie sa priestor na diskusiu poslancov znova otvoril.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie