Prejsť na obsah

Zákaz nosenia symbolov politického, filozofického alebo náboženského presvedčenia úradníkmi na pracovisku

Môže verejná inštitúcia vydať zákaz nosenia symbolov politického, filozofického alebo náboženského presvedčenia úradníkmi na pracovisku? Generálny advokát predložil Súdnemu dvoru svoje návrhy.

Zdroj: pixabay.com

Generálny advokát Súdneho dvora Anthony Collins predložil Súdnemu dvoru svoje návrhy, ktoré sa týkali zákazu pozažívania viditeľných symbolov politického, filozofického alebo náboženského presvedčenia úradníkmi na ich pracovisku.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Skutkový stav prípadu
  2. Návrh generálneho advokáta

Skutkový stav prípadu

Zamestnankyni obce Ans (Belgicko) bolo dvoma individuálnymi rozhodnutiami zakázané nosiť na pracovisku moslimskú šatku. V tomto kontexte obec následne zmenila svoj pracovný poriadok tak, že do budúcnosti svojim pracovníkom uložila povinnosť striktne dodržiavať zásadu neutrality, pričom im zakázala akúkoľvek formu prozelytizmu a používanie nápadných symbolov ideologickej príslušnosti alebo náboženského presvedčenia. Zamestnankyňa sa domnieva, že obec tým porušuje jej slobodu náboženského vyznania.

Tribunal du travail de Liège (Pracovný súd Liège, Belgicko), na ktorý sa zamestnankyňa obrátila, sa domnieva, že zákaz stanovený týmto pracovným poriadkom nepredstavuje priamu diskrimináciu založenú na náboženskom alebo filozofickom presvedčení, ale zjavne nepriamu diskrimináciu založenú na týchto kritériách.

Tento súd si kladie otázku, či uloženie „výlučnej a absolútnej“ neutrality všetkým úradníkom verejnej služby na základe „antidiskriminačnej“ smernice1 v zamestnaní a povolaní, a to aj tým, ktorí nemajú žiadny priamy kontakt s užívateľmi verejnej služby, predstavuje legitímny cieľ a či prostriedky použité na dosiahnutie tohto cieľa, konkrétne zákaz nosenia akýchkoľvek symbolov presvedčenia, sú primerané a nevyhnutné.

Návrhy generálneho advokáta

Generálny advokát Anthony Collins vo svojich návrhoch konštatuje, že pracovný poriadok obce Ans skutočne patrí do pôsobnosti smernice, keďže sa táto smernica uplatňuje tak na verejný, ako aj na súkromný sektor a keďže zákaz, o aký ide vo veci samej, treba považovať za „podmienky zamestnania a pracovné podmienky“ v zmysle tejto smernice. Tiež uvádza, že pojem „náboženstvo“ nachádzajúci sa v uvedenej smernici sa vzťahuje tak na skutočnosť mať vieru, ako aj na verejný prejav náboženskej viery, akým je skutočnosť, že žena nosí moslimskú šatku.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie