Prejsť na obsah

Návrh príspevku pre tehotné absolventky štúdia

Článok sa zaoberá návrhom novely zákona, ktorý má priniesť nový typ štátnej sociálnej dávky pre tehotné absolventky.

Foto: pixabay.com

Skupina poslancov NR SR navrhuje zavedenie nového typu štátnej sociálnej dávky pre absolventky strednej a vysokej školy, ktorá by do určitej miery týmto osobám nahradila materské, na ktoré im z dôvodu špecifickej situácie nevzniká nárok a tieto osoby tak v súčasnosti zostávajú bez adekvátnej sociálnej pomoci zo strany štátu.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Rozhodovanie o nároku na príspevok
  2. Konanie o priznaní príspevku
  3. Zánik nároku na príspevoka povinnosti oprávnenej osoby.

Navrhovaný príspevok pre tehotné absolventky štúdia je nový typ štátnej sociálnej dávky, prostredníctvom ktorej štát prispieva oprávnenej osobe na pokrytie zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Oprávnenou osobou je plnoletá absolventka štúdia strednej školy alebo vysokej školy, ktorá absolvovala štúdium a otehotnela v období do deväť mesiacov od absolvovania štúdia. Nárok na príspevok nevznikne, ak má oprávnená osoba bude mať nárok na materské podľa § 47a zákona č. 461/2003Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo na tehotenské štipendium podľa § 149a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o tehotnú absolventku strednej školy alebo podľa § 96b zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o tehotnú absolventku vysokej školy. Oprávnená osoba teda nemôže poberať príspevok a tehotenské resp. tehotenské štipendium zároveň. Štát prispieva oprávnenej osobe sumou 200 eur.

Cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie nového typu štátnej sociálnej dávky, ktorá je podporou pre tehotné absolventky štúdia stredných škôl alebo vysokých škôl.

Navrhovaná úprava poskytovania príspevku pre tehotné absolventky štúdia pomôže pokryť zvýšené výdavky spojené so zdravotným stavom, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa tých absolventiek štúdia, ktoré otehotnejú do deväť mesiacov od absolvovania štúdia.

Návrh zákona bude mať podľa predkladateľov negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, zato však bude mať pozitívne sociálny vplyvy a pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Rozhodovanie o nároku na príspevok

O nároku na príspevok by mal podľa predkladateľov rozhodovať a príspevok vyplácať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu oprávnenej osoby. Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bude rozhodovať o nároku na rodičovský príspevok v rámci správneho konania podľa Správneho poriadku.

Príspevok bude vždy poskytovaný za celý kalendárny mesiac, a to aj v takom prípade, ak k splneniu podmienok na vznik nároku na príspevok došlo len za časť mesiaca.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie