Prejsť na obsah

Nesprávne vymeraná dávka sociálneho poistenia

V praxi orgánov sociálneho poistenia často krát dochádza k situácií kedy fyzická osoba poberá dávku neoprávnene. Na práva a povinnosti poberateľa aj samotnej sociálnej poisťovne z dôvodu nesprávne vymeranej dávky sa pozrieme v nasledujúcom článku.

Foto: pexels.com

V praxi orgánov sociálneho poistenia často krát dochádza k situácií kedy fyzická osoba poberá dávku neoprávnene a to z rôznych dôvodov, či už na strane poberateľa dávky alebo samotnej Sociálnej poisťovne. Na práva a povinnosti poberateľa aj samotnej sociálnej poisťovne sa pozrieme v nasledujúcom článku.

Podľa § 236 zákona č. 461/2003 Z. z. (ďalej len zákon o sociálnom poistení), príjemca dávky je povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur a súčasne nesplnil povinnosť uloženú zákonom o sociálnom poistení, prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila, alebo vedome inak spôsobil, že dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila.

Z uvedeného je zrejmé, že z povinnosti vrátiť neoprávnene vyplatenú dávku resp. jej časť budú vyňaté prípady, kedy nebude možné preukázať zavinenie osoby, ktorej sa dávka poskytuje. Ide najmä o zavinenie na jej nesprávnom vymeraní a následnom neoprávnenom poberaní. Ak teda k neoprávnenému poberaniu dávky dôjde z dôvodov na strane Sociálnej poisťovne, presnejšie, chybou zamestnanca Sociálnej poisťovne, ktorý dávku napríklad nesprávne vymeral, v dôsledku čoho došlo k jej neoprávnenému poberaniu, máme za to, že poberateľ dávky sa môže (hoc aj súdne) úspešne brániť svojou dobromyseľnosťou a absenciou zavinenia.

Iný prípad nastáva v prípade, ak osoba, ktorá plní povinnosti podľa zákona o sociálnom poistení, nesprávne potvrdila skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku, nárok na jej výplatu alebo jej sumu a v dôsledku toho sa dávka poskytla neprávom alebo vo vyššej sume ako patrila. V takomto prípade je táto osoba povinná nahradiť neprávom vyplatené sumy, ak sú vyššie ako 5 eur.

V konaní o vrátenie neoprávnene vyplatenej dávky sociálneho poistenia bude teda podľa nášho názoru potrebné primárne skúmať dobromyseľnosť poberateľa resp. mieru zavinenia jednotlivých osôb na jej neoprávnenom poberaní.

Zákon o sociálnom poistení ustanovuje pri práve poisťovne na vrátenie dávky poskytnutej neprávom alebo v nesprávnej sume trojročnú subjektívnu premlčaciu lehotu, ktorá sa viaže na existenciu vedomosti poisťovne o neoprávnene vyplácanej dávke, keď hovorí, že právo sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, keď Sociálna poisťovňa túto skutočnosť (t.j. neoprávnené vyplácanie dávky) zistila, najneskôr uplynutím desiatich rokov (objektívna lehota) odo dňa, za ktorý sa dávka vyplatila. Tieto lehoty neplynú počas konania o odvolaní, počas výkonu rozhodnutia alebo ak sa na úhradu preplatku vykonávajú zrážky z dávky.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie