Prejsť na obsah

AKTUÁLNE: Novely trestných predpisov sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu Trestného zákona a Trestného poriadku.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Úprava škody v Trestnom zákone
  2. Zmeny v oblasti trestov
  3. Drogová trestná činnosť
  4. Zmeny trestných sadzieb a skutkových podstát trestných činov
  5. Ciele novely Trestného poriadku
  6. Navrhované zmeny Trestného poriadku

Úprava škody v Trestnom zákone

Prvýkrát od prijatia Trestného zákona sa zvyšujú hranice vymedzenia spáchanej škody z dnešných 266 eur na 500 eur pri hranici malej škody, úmerne sa posúvajú ostatné hranice škôd a zavádza sa nová kategória škody- škoda  mimoriadne veľkého rozsahu, ktorej hranica je najmenej 1 000 000 eur, ktorá nachádza svoje využitie najmä pri majetkových a hospodárskych trestných činoch a trestných činoch proti životnému prostrediu, ktoré sú v intenciách Slovenskej republiky nezriedka páchané v tomto rozsahu. Súčasne sa pri väčšine daňových trestných činoch a trestných činoch proti životnému prostrediu hranica trestnosti posúva na hodnotu väčšej škody.

Zmeny v oblasti trestov

Návrhom zákona sa upúšťa od trestu odňatia slobody ako univerzálneho trestu a za vybrané trestné činy bude môcť súd ukladať iba tresty nespojené s odňatím slobody. Takéto alternatívne tresty nespojené s odňatím slobody bude môcť súd ukladať napríklad pri navrhovaných zneniach trestných činov neoprávneného prechovávania omamnej látky alebo psychotropnej látky podľa § 171 ods. 1 alebo ohovárania podľa § 373 ods. 1. Podpora využívania alternatívnych trestov je v súlade so zásadami restoratívnej justície vyjadrených v programovom vyhlásení vlády a realizovaná ich doplnením o účinnejšie mechanizmy vynucovania a kontroly ich dodržiavania v rámci probačného dohľadu.

Navrhuje sa aj zavedenie nového inštitútu náhrady výkonu trestu odňatia slobody peňažným trestom pre páchateľov majetkových a hospodárskych trestných činov, ktorí uhradili spôsobenú škodu alebo vydali výnos z trestnej činnosti, aby sa tak zamedzili  negatívne dopady na rodinný a pracovný život odsúdeného, a zároveň eliminovali vysoké  finančne nákladný štátu s výkonom trestu odňatia slobody.

Cieľom navrhovanej zmeny je aj vyzdvihnúť význam restoratívnych prístupov v trestnom konaní, zohľadňuje sa postoj páchateľa, ktorý prevzal zodpovednosť za spáchaný trestný čin a spoločne s poškodeným (v mediácii) dospejú k vzájomnej dohode na odstránení ujmy vzniknutej v príčinnej súvislosti s trestným činom, čo sa premieta do umožnenia skoršieho podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody a prispeje k úspešnejšej reintegrácii páchateľa do spoločnosti.

Drogová trestná činnosť

Návrhom sa súčasne reaguje na identifikované dlhoročné aplikačné problémy postihovania drogovej trestnej činnosti, vrátane ukladania neprimerane vysokých trestov odňatia slobody užívateľom drog, ktoré sú v rozpore s požiadavkou primeranosti ukladaných trestov k miere ich závažnosti. Zavadzajú sa osobitné skutkové podstaty drogových trestných činov, pričom v záujme rozlíšenia nastavenia trestania užívateľov drog od ich výrobcov a dílerov sa rozlišuje medzi prechovávaním drog a ich výrobou alebo obchodovaním. Osobitne sa upravuje trestný čin pestovania rastlín a húb obsahujúcich omamnú a psychotropnú látku. Nanovo sa upravuje mechanizmus určovania rozsahu spáchania drogových trestných činov, pričom sa zavádza objektívnejší a exaktnejší spôsob založený na meraní hmotnosti zaistenej drogy a alebo počte pestovaných rastlín.

Obdobne sa mení aj právna úprava nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Návrhom zákona sa ustanovuje pre potreby trestných činov nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami množstvo vychádzajúce z kusov alebo hmotnosti streliva, strelných zbraní, hromadne účinných zbraní, výbušnín, výbušných predmetov a munície. Súčasne sa zavádza aj definícia hromadnej zbrane.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie