Prejsť na obsah

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Článok sa zaoberá novelou zákona o ochrane spotrebiteľa z pohľadu najdôležitejších legislatívnych zmien.

Zdroj: pexels.com

Vláda SR dňa 14. apríla 2023 schválila nový zákon o ochrane spotrebiteľa. V zmysle dôvodovej správy je cieľom novej právnej úpravy nastolenie rovnováhy medzi právami a povinnosťami spotrebiteľov a obchodníkov.

Na jednej strane dochádza k posilneniu práv spotrebiteľa, ktoré je vyvažované zúžením niektorých povinností obchodníkov s cieľom odstránenia administratívnej záťaže bez ohrozenia postavenia spotrebiteľa. Uplatňuje sa mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov.

Najvýraznejšími konkrétnymi zmenami, ktoré prináša nová právna úprava, sú zjednotenie používaných termínov v súlade s legislatívou EÚ, aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka v súvislosti s digitalizáciou a nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov online trhov, ktorí budú musieť napríklad vyslovene uviesť, či ponuka pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa, aby kupujúci mali transparentnú informáciu, či pri kúpe budú požívať ochranu priznanú im v právnom postavení spotrebiteľa. Zároveň návrh zákona stanovuje požiadavky na kompatibilitu a interoperabilitu digitálneho obsahu a digitálnej služby. Prostredníctvom novelizácie zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (článok II) sa v reakcii na vývoj trhu a zmeny európskej spotrebiteľskej legislatívy zavádzajú do právneho poriadku SR definície digitálneho obsahu, digitálnej služby či veci s digitálnymi prvkami.

V súvislosti s nekalými obchodnými praktikami na online trhoch sa zavádzajú požiadavky na informovanie spotrebiteľa o tom, či a akým spôsobom obchodník zabezpečuje autenticitu spotrebiteľských hodnotení produktov, ako aj o hlavných parametroch, ktoré určujú poradie produktov vo výsledku vyhľadávania v online rozhraní a ich vzájomnom význame. Klamlivé obchodné praktiky sa rozširujú o marketing dvojitej kvality. Zároveň sa zavádza, kedy sa takáto praktika nebude považovať za klamlivú. Návrh zákona v porovnaní s doterajšou právnou úpravou podstatným spôsobom nemení povinnosti v súvislosti s označovaním tovaru cenami, ale zavádza sa nová regulácia pri znižovaní cien, aby nedochádzalo k cenovej manipulácii v podobe zavádzania spotrebiteľov o výške skutočnej zľavy. Ide o nekalú obchodnú praktiku, ktorá bola identifikovaná v praxi viacerých relevantných obchodníkov v EÚ, najmä počas špeciálnych výpredajových akcií

Zákon nahrádza aktuálne platné a účinné zákony v tejto oblasti, a to najmä zákon o ochrane spotrebiteľa a zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Zároveň prichádza k modernizácii súčasnej legislatívy v súlade s právnymi predpismi Európskej únie.

Nová právna úprava odstraňuje aktuálnu roztrieštenosť inštitútov ochrany spotrebiteľa a zjednocuje terminológiu používanú v tejto oblasti. Súkromnoprávna úprava spotrebiteľských zmlúv ostane naďalej upravená prednostne v Občianskom zákonníku.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie