Prejsť na obsah

Ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti v pracovnoprávnych vzťahoch - 1. časť

Článok sa zaoberá aspektami ochrany oznamovateľa protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti.

Zdroj: pexels.com

Slovenskej republike je od 01.03.2019 účinný zákon č. 54/2019 Z. z. o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti, ktorý upravuje podmienky poskytnutia ochrany oznamovateľom  kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. V prvej časti článku sa budeme venovať ochrane oznamovateľa trestného činu.

Možnosť poskytnutia ochrany sa týka len trestných činov s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky a trestných činov uvedených ustanovení § 2 písm. d) bod 1. Oznamovateľ musí konať v dobrej viere, inak nemôže byť považovaný za oznamovateľa v zmysle zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, a teda neprichádza do úvahy ani poskytnutie ochrany. Oznamovateľovi sa ochrana v pracovnoprávnych vzťahoch zo strany štátu poskytne preto, lebo sa o oznamovaných skutočnostiach dozvedel práve v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania a podobne.  V prípade žiadosti o poskytnutie ochrany v súvislosti s oznámením podozrenia zo spáchania trestného činu je možné žiadosť podať spolu s trestným oznámením alebo samostatne v priebehu trestného konania. Žiadosť o poskytnutie ochrany treba podať prokurátorovi, a to písomne alebo ústne do zápisnice.

V žiadosti o poskytnutie ochrany je nutné uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu (bydlisko – trvalé, prechodné, prípadne aj miesto, na ktorom sa žiadateľ reálne zdržiava a je mu tam možné doručovať zásielky), označenie zamestnávateľa vrátane presnej adresy. Pri obchodnej spoločnosti sa uvedie obchodné meno, sídlo, právna forma (môže ísť o akciovú spoločnosť – a. s., komanditnú spoločnosť – k. s., spoločnosť s ručením obmedzeným – s. r. o, verejnú obchodnú spoločnosť – v. o. s, jednoduchú spoločnosť na akcie – j. s. a.). Zamestnávateľom môžu byť aj iné právnické osoby, napríklad družstvo, obec, štátny orgán, obecný podnik, škola, cirkev, občianske združenie a iné. Ak je zamestnávateľom fyzická osoba, je tiež potrebné konkretizovať, či ide o živnostníka, osobu vykonávajúcu slobodné povolanie (advokát, exekútor, umelec a ďalšie), samostatne hospodáriaceho roľníka a podobne.

V žiadosti sa ďalej uvedie miesto výkonu práce osoby, ktorá žiadosť podáva. Zamestnávateľ môže mať sídlo v jednej obci a súčasne mať prevádzky vo viacerých obciach. Žiadateľ teda musí presne uviesť, kde je v rámci firmy jeho miesto výkonu práce.

V žiadosti sa uvedú aj údaje blízkej osoby, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ žiada o poskytnutie ochrany aj pre blízku osobu (napríklad žiadosť podáva manžel, ktorého manželka pracuje u toho istého zamestnávateľa, teda by mohla byť tiež nepriaznivo dotknutá opatrením zamestnávateľa).

Prokurátor po zistení, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany, skutočne urobil kvalifikované oznámenie v zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 2 písm. c) zákona ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, bezodkladne mu poskytne ochranu a písomne oznámi oznamovateľovi, úradu a zamestnávateľovi, že sa oznamovateľovi poskytuje ochrana podľa § 7. Oznamovateľovi sa súčasne s oznámením o poskytnutí ochrany doručí aj poučenie o právach a povinnostiach vyplývajúcich z postavenia chráneného oznamovateľa.

Doručením písomného oznámenia prokurátora zamestnávateľovi o poskytnutí ochrany sa oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom.

Ak prokurátor zistí, že oznamovateľ, ktorý sa domáha poskytnutia ochrany, nevykonal kvalifikované oznámenie, bezodkladne takejto osobe písomne oznámi, že kvalifikované oznámenie neurobil, preto sa mu neposkytne ochrana a uvedie aj dôvody neposkytnutia ochrany. Poučí ju o možnosti domáhať sa preskúmania jeho postupu pri neposkytnutí ochrany. Osoba, ktorej sa neposkytla ochrana, môže do 15 dní od doručenia oznámenia požiadať osobne alebo prostredníctvom úradu nadriadeného prokurátora, aby preskúmal dôvody neposkytnutia ochrany. Nadriadený prokurátor do 15 dní od doručenia žiadosti buď rozhodne o poskytnutí ochrany podľa § 7 a túto skutočnosť písomne oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a úradu alebo v rovnakej lehote oznámi oznamovateľovi alebo úradu (ak osoba žiadosť o preskúmanie neposkytnutia ochrany podriadeným prokurátorom podávala prostredníctvom úradu), že oznamovateľ neurobil kvalifikované oznámenie, teda odobrí pôvodné rozhodnutie podriadeného prokurátora o neposkytnutí ochrany.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie