Prejsť na obsah

Oprava chybných údajov zapísaných v obchodnom registri

Aj do obchodného registra môže byť zapísaný nesprávny údaj. Možnosti zabezpečenia nápravy sú priblížené v nasledujúcom článku.

Ilustračné foto: pixabay.com

Obchodný register je verejný zoznam, ktorý umožňuje komukoľvek overiť si základné údaje a skutočnosti o spoločnostiach, družstvách a ďalších zaregistrovaných entitách. Údaje uvedené v obchodnom registri majú odrážať skutočný stav evidovaného subjektu. V praxi sa však môžu vyskytnúť prípady, kedy údaj zapísaný v obchodnom registri nekorešponduje s reálnym stavom. Legislatíva reaguje aj na takéto nedostatky a upravuje postupy, ktorými je možné opraviť neželaný chybný údaj.

Obsah(zobrazíte rozkliknutím):

  1.  Oprava chyby spôsobená registrovým súdom
  2. Oprava chyby zapríčinenej navrhovateľom
  3. Oprava chýb v písaní a počítaní alebo iných zrejmých nesprávností
  4. Zrušenie zápisu údajov v obchodnom registri

 Oprava chyby spôsobená registrovým súdom

V prípade registrácie údajov do obchodného registra na základe návrhu, navrhovateľ zašle príslušnému registrovému súdu vyplnený formulár vrátane listín preukazujúcich skutočnosti, ktoré navrhovateľ žiada zaregistrovať. Ak registrový súd po právnom posúdení návrhu a listín skonštatuje, že sú splnené zákonné podmienky, vykoná zápis v obchodnom registri a vydá o tom potvrdenie o vykonaní zápisu. Môže sa stať, že vyšší súdny úradník na základe správne vyplneného formulára a listín súladných so zákonom omylom zapíše do registra nesprávny údaj, alebo opomenie zapísať navrhovaný údaj, a vydá potvrdenie o vykonaní zápisu. Proti tejto nesprávnej prípadne neúplnej registrácii údajov do obchodného registra zákon č. 530/2013 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o OR“), neumožňuje navrhovateľovi využiť opravný prostriedok - námietky. Uvedené je explicitne vyjadrené v poslednej vete ustanovenia § 8 ods. 1 Zákona OR, v zmysle ktorej „Proti vykonaniu zápisu v súlade s návrhom na zápis nie sú prípustné námietky.

Novelou účinnou od 01.12.2021 sa do Zákona o OR zakomponoval postup pri riešení danej nezrovnalosti. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 Zákona o OR je navrhovateľ oprávnený podať žiadosť predsedovi registrového súdu a domáhať sa nápravy, ak registrový súd vykonal zápis, ktorý však nebol v súlade s podaným návrhom. Registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR zápis bezodkladne opraví, o čom vystaví potvrdenie o vykonaní zápisu a následne vyhotoví výpis z obchodného registra.

Navrhovateľovi zákon neustanovuje žiadnu lehotu, v ktorej môže podať žiadosť na opravu zápisu. O korektúru nemôže žiadať iba v prípade, ak už došlo k inej zmene zapísaného údaju. Napríklad, ak by registrový súd nesprávne zapísal názov spoločnosti, ktorý by bol neskôr zmenený a zaregistrovaný do obchodného registra, navrhovateľ už nemôže spätne žiadať o opravu pôvodného názvu.

V súvislosti s týmto mechanizmom opravy chybného údaja v obchodnom registri je potrebné uviesť, že v úplnom výpise z obchodného registra bude figurovať nový zmenený údaj ale aj pôvodný (chybný) údaj.

Oprava chyby zapríčinenej navrhovateľom

Ak chybu v zápise údajov do obchodného registra spôsobil samotný navrhovateľ, najúčinnejším a najrýchlejším spôsobom ako dosiahnuť nápravu je podanie príslušného formulárového návrhu na zápis údajov do obchodného registra, ktorý je spoplatnený.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie