Prejsť na obsah

Oprávnenie policajta požadovať preukázanie totožnosti

Článok k oprávneniu policajta požadovať preukázanie totožnosti.

Zdroj: pexels.com

V ostatnom čase sa možno stretnúť s prípadmi, kedy príslušník Policajného zboru (ďalej ako „policajt“) predviedol na oddelenie Policajného zboru osobu, ktorá sa nevedela, resp. sa odmietla preukázať občianskym preukazom – prípad policajta Tiefenbacha[1], predvedenie právničky Zuzany Candigliotovej[2], či aktuálny prípad predvedenia spolujazdkyne, ktorá odmietla predložiť občiansky preukaz policajtovi, ktorý od nej v podstate tento bezdôvodne vyžadoval.[3]

Predmetom tohto článku sú úvahy autora o oprávnení policajta vyžadovať preukázanie totožnosti a o zákonnosti predvedenia osoby na oddelenie Policajného zboru, keď sa táto odmieta, resp. nevie preukázať dokladom totožnosti.

Problematika nosenia občianskeho preukazu pri sebe bola predmetom viacerých odborných diskusií, pričom závery sú jasné – nikto nie je povinný mať občiansky preukaz stále pri sebe.

Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch, občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze podľa tohto zákona.Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak tento zákon o občianskych preukazoch neustanovuje inak.

Právny základ oprávnenia policajta vyzvať osobu na preukázanie totožnosti nájdeme v ustanovení § 18 zákona o Policajnom zbore. Podľa odseku 1 tohto ustanovenia „policajt je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti“.

V policajnej praxi je však uvedené oprávnenie vnímané zrejme trocha širšie, ako tomu skutočne je. Mnoho policajtov v tomto ustanovení pravdepodobne vidí možnosť kedykoľvek „vyzvať osobu, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti“, avšak pozornosti uniká azda najdôležitejšie slovné spojenie „ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona“, ktoré je možné označiť za materiálny predpoklad výkonu oprávnenia policajta požadovať preukázanie totožnosti.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie