Prejsť na obsah

Plénum Ústavného súdu SR zjednotilo právny názor vo veci prípustnosť ústavnej sťažnosti proti uzneseniu súdu prvej inštancie

Plénum ústavného súdu rozhodovalo o prípustnosti ústavnej sťažnosti proti uzneseniu súdu prvej inštancie v prípade, ak je možné odvolanie strany voči rozhodnutiu vo veci samej odôvodniť vadou právoplatného uznesenia súdu prvej inštancie.

Zdroj: pexels.com

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 9. novembra 2022 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PLz. ÚS 3/2022. Konanie sa týkalo zjednotenia právneho názoru vysloveného II. senátom Ústavného súdu Slovenskej republiky v náleze č. k. II. ÚS 203/2021 z 11. novembra 2021 a odlišného právneho názoru, ku ktorému dospel III. senát Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní sp. zn. III. ÚS 598/2021.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Skutkový stav
  2. Právne posúdenie plénom ústavného súdu SR

Skutkový stav

Obidva senáty ústavného súdu rozhodovali v konaniach o prípade, kedy konajúci súd uznesením nepripustil vstup intervenienta do konania. V obidvoch prípadoch podali sťažovatelia voči takémuto uzneseniu konajúceho súdu ústavnú sťažnosť.

V konaní vedenom na ústavnom súde pod sp. zn. II. ÚS 203/2021 dospel senát ústavného súdu k záveru, že napadnutým uznesením došlo k porušeniu práv sťažovateľov.

V konaní vedenom pod spisovou značkou III. ÚS 598/2021 senát ústavného súdu prijal sťažnosť na ďalšie konanie, avšak senát dospel k odlišnému právnemu  názoru.

🔓 Článok máte odomknutý od tohto momentu. Ďakujeme, že ste členom komunikty Najprávo!

Právne posúdenie pléna Ústavného súdu SR

O zjednotení právneho názoru vysloveného II. senátom Ústavného súdu Slovenskej republiky v náleze č. k. II. ÚS 203/2021 z 11. novembra 2021 a odlišného právneho názoru, ku ktorému dospel III. senát Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní sp. zn. III. ÚS 598/2021, takto rozhodol:

Ak v zmysle § 365 ods. 2 Civilného sporového poriadku možno odvolanie strany proti rozhodnutiu vo veci samej odôvodniť aj vadou právoplatného uznesenia súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej a ktorého vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej, potom odvolanie strany proti rozhodnutiu vo veci samej je právnym prostriedkom podľa § 132 ods. 2 zákona o ústavnom súde, ktorý podľa § 55 písm. d) zákona o ústavnom súde vylučuje prípustnosť ústavnej sťažnosti strany proti uzneseniu súdu prvej inštancie, ktorým bolo rozhodnuté o prípustnosti vstupu intervenienta do konania.

Zdroj: Ústavný súd SR

Najnovšie