Prejsť na obsah

Postavenie osôb v trestnom konaní - 1. časť (Obvinený)

Článok sa zaoberá aspektami postavenia obvineného v trestnom konaní so zreteľom na jeho práva a povinnosti.

Zdroj: pexels.com

V 1. časti série o tom, aké postavenie môžu mať osoby v rámci trestného konania sa pozrieme na osobu obvineného, teda osoby voči ktorej, už bolo vznesené obvinenie, z čoho pre ňu plynú v ďalšom konaní rôzne práva a povinnosti.

Nikto nemôže byť stíhaný ako obvinený inak než zo zákonných dôvodov a spôsobom, ktorý ustanovuje Trestný poriadok.

Zákonodarca v § 2 ods. 1 Trestného poriadku  zdôrazňuje, že obviniť možno osobu iba za splnenia zákonom stanovených podmienok a predpísaným spôsobom.

Každý, proti ktorému sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu (§ 2 ods. 4 Trestného poriadku). Táto základná zásada trestného konania je známa v teórii aj praxi ako zásada prezumpcie (predpokladu) neviny. Na každú osobu, či už je obvinená alebo obžalovaná, sa hľadí ako na nevinnú, až kým súd nevysloví právoplatným rozsudkom jej vinu. O vine a treste môže rozhodovať jedine súd. Obvinený nikdy nie je povinný dokazovať svoju nevinu. Platí, že vina musí byť obvinenému dokázaná. Ak prokurátor na súde neunesie dôkazné bremeno (teda nedokáže preukázať obžalovanému vinu), má to za následok oslobodenie obžalovaného spod obžaloby.

Podľa § 33 Trestného poriadku toho, kto je podozrivý zo spáchania trestného činu, možno považovať za obvineného a použiť proti nemu prostriedky určené týmto zákonom proti obvinenému až vtedy, ak bolo proti nemu vznesené obvinenie. Osoba sa stáva obvinenou po vydaní uznesenia policajtom, prípadne prokurátorom o vznesení obvinenia.

Obvinenie sa vznáša podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku, podľa ktorého, ak je na podklade trestného oznámenia alebo zistených skutočností po začatí trestného stíhania dostatočne odôvodnený záver, že trestný čin spáchala určitá osoba, policajt bez meškania vydá uznesenie o vznesení obvinenia, ktoré ihneď oznámi obvinenému a doručí najneskôr do 48 hodín prokurátorovi a ak je obvineným súdny exekútor, notár, znalec, tlmočník alebo prekladateľ, aj ministrovi spravodlivosti, a ak je obvineným advokát, aj Slovenskej advokátskej komore; o tomto úkone upovedomí bez meškania oznamovateľa a poškodeného. Ak bolo uznesenie o vznesení obvinenia oznámené jeho vyhlásením, je policajt povinný vydať obvinenému rovnopis tohto uznesenia bez meškania.

Uznesenie o vznesení obvinenia musí obsahovať označenie osoby, voči ktorej sa vznáša obvinenie, opis skutku s uvedením miesta, času, prípadne iných okolností, za ktorých k nemu došlo tak, aby skutok nemohol byť zamenený s iným skutkom, zákonného pomenovania trestného činu, o ktorý v tomto skutku ide, a to aj s uvedením príslušného ustanovenia Trestného zákona a skutočností, ktoré odôvodňujú vznesenie obvinenia (§ 206 ods. 3 Trestného poriadku).

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie