Prejsť na obsah

Povinnosť uplatňovať zmluvné pokuty vo verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie SR dáva do pozornosti svoje stanovisko (a rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR) k povinnosti uplatňovať zmluvné pokuty vo verejnom obstarávaní.

Úrad pre verejné obstarávanie dáva odbornej verejnosti do pozornosti rozsudok Nejvyššího správního soudu ČR (NSS ČR) sp. zn. 8 Afs 159/2021-33 zo dňa 30. 03. 2023.

NSS ČR sa v tomto rozsudku zaoberal tým, či neuplatnenie zmluvných pokút môže predstavovať podstatnú zmenu zmluvy podľa § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (obdoba § 18 zákona o verejnom obstarávaní), pričom dospel k záveru, že zmenu zmluvy môže predstavovať aj faktické konanie (resp. nekonanie), ktoré je v rozpore s pôvodnou zmluvou.

NSS ČR v rozsudku konštatoval, cit.: „Při posuzování, zda došlo ke změně závazku, je tedy nutné srovnat stav, který plynul ze zadávacích podmínek, a který mohli potenciální dodavatelé na základě těchto podmínek oprávněně očekávat, se skutečným průběhem zakázky.“

Z rozsudku vyplýva, že pokiaľ verejný obstarávateľ určí v súťažných podkladoch lehotu realizácie diela, ktorú zabezpečí zmluvnou pokutou, potenciálni dodávatelia pred predložením svojej ponuky zvažujú, či budú schopní dielo zrealizovať v určenej lehote, o. i. aj s ohľadom na zmluvnú pokutu. Počítajú totiž s tým, že v prípade, ak sa dostanú do omeškania, bude od nich verejný obstarávateľ (bez zbytočného odkladu) požadovať úhradu, príp. iné vyrovnanie zmluvnej pokuty. Dodávatelia, ktorí nie sú schopní dielo zrealizovať v určenej lehote, sa preto buď o zákazku vôbec neuchádzajú alebo riziko omeškania spojené s uplatnením nároku na zmluvnú pokutu zohľadnia vo svojej ponuke.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie