Prejsť na obsah

Právo nazerať do administratívneho spisu

V článku sa venujeme procesnému právu nazerať do administratívneho spisu, ktorým právom disponujú účastníci konania, ich zástupcovia a v určitej obmedzenej miere aj zúčastnené osoby.

Zdroj: pexels.com

V článku sa venujeme procesnému právu nazerať do administratívneho spisu, ktorým právom disponujú účastníci konania, ich zástupcovia a v určitej obmedzenej miere aj zúčastnené osoby.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Pojem "spis" a práva oprávnených osôb v súvislosti s nazeraním do spisu
  2. Odmietnutie práva nazerať do spisu

Právo nazerať do spisu je procesnoprávnym prejavom práva osoby na prístup k informáciám v správnom konaní a to k informáciám, ktoré by mal spis vzhľadom na svoj účel obsahovať. Realizácia práva na prístup k informáciám v spise je zárukou spravodlivého procesu, nielen vo veciach podliehajúcich čl. 6 ods. 1 Dohovoru, ale osobitne aj v postupoch orgánov verejnej moci, ktoré sú konaním vo veciach trestného obvinenia podľa čl. 6 ods.3 Dohovoru. Rezolúcia Výboru ministrov (77) 31 o ochrane jednotlivcov pri vydávaní správnych aktov považuje predmetné právo za podmienku efektívneho uplatnenia práva byť vypočutý.  Ak osoba nemá znalosť o priebehu správneho konania, nemôže účinne (napr. navrhovaním ďalších dôkazov) ovplyvniť priebeh a výsledok konania. Vykonávateľ verejnej správy je povinný vytvoriť osobe podmienky na to, aby mala prístup k informáciám, ktorými správny orgán disponuje. Právo nazerať do spisov, môže oprávnená osoba využiť aj po skončení správneho konania. [1]

Pojem "spis"  a práva oprávnených osôb v súvislosti s nazeraním do spisu

Pod pojmom administratívny „spis“ v zmysle judikatúry možno rozumieť úplný žurnalizovaný a originálny spisový materiál správneho orgánu v danej veci vrátane originálu dokladov o doručení rozhodnutí. Spisom sú teda všetky písomnosti, ktoré súvisia s prejednávanou vecou a tvoria podklad na rozhodnutie správneho orgánu. Písomnosti sa do spisu zakladajú v takom poradí, v akom za sebou časovo nasledujú. Podrobnosti o úprave spisu spravidla upravujú interné predpisy príslušného správneho orgánu, prípadne iný predpis upravujúci vedenie spisovej agendy komplexne.[2]

Právo nazerať do spisu majú účastníci konania, ich zástupcovia a zúčastnené osoby.

Právo nazrieť do spisu môžu príslušné osoby uplatniť v ktoromkoľvek štádiu správneho konania, a to tak v prvostupňovom, ako aj v druhostupňovom konaní. Toto právo si treba uplatniť u správneho orgánu, u ktorého sa spis nachádza. Správny poriadok (ďalej len SP) neupravuje ďalší procesný postup pri realizácii práva nazerať do spisu, uskutočňuje sa však za prítomnosti zamestnanca správneho orgánu, pričom sa do spisu poznamená, aká osoba (kto), kedy a v prítomnosti ktorého zamestnanca správneho orgánu do spisu nazrela. Spravidla sa zaznamenávajú aj iné súvisiace skutočnosti (napr. to, že osoba požiadala o vyhotovenie fotokópie vybraných listov založených v spise a pod.). Nie je nutné, aby nahliadajúca osoba úradný záznam o tom, že nazrela do spisu, podpísala. Na druhej strane v závislosti od povahy veci nazretie do spisu môže byť považované aj za „iný dôležitý úkon v konaní“ (podľa § 22 SP) a je možné o tomto úkone spísať aj zápisnicu práve podľa § 22 SP.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie