Prejsť na obsah

Právo (princíp) na slobodnú súťaž politických síl ako základ demokratického zriadenia

Článok 31 Ústavy zohráva dôležitú úlohu aj napriek svojmu pomerne strohému vyjadreniu. Jeho podstatou je ústavná garancia možnosti uskutočňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti.

Článok 31 Ústavy zohráva dôležitú úlohu aj napriek svojmu pomerne strohému vyjadreniu. Jeho podstatou je ústavná garancia možnosti uskutočňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti.

Pri umožňovaní a ochrane slobodnej súťaže politických síl Ústava ustanovuje jeho presah voči všetkým politickým právam z hľadiska ich zákonnej úpravy, výkladu a používania.

Na uvedenom základe sa tak čl. 31 Ústavy stáva generálnou normou, ústavným princípom,  garantujúcim v SR slobodnú súťaž politických síl a jej ochranu: "Základným interpretačným pravidlom na zákony, ktoré bližšie upravujú výkon všetkých politických práv, je čl. 31 Ústavy, podľa ktorého zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a uplatňovanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Ustanovenie čl. 31 Ústavy má priamu spojitosť so všetkými politickými právami vyjadrenými v ústave a svojou povahou ovplyvňuje a predurčuje spôsob formovania politických síl v demokratickej spoločnosti.

Článok 31 Ústavy má všeobecnú povahu. Jeho výklad je úzko spätý s čl. 1 Ústavy, podľa ktorého je SR demokratický a právny štát a neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Slobodnou totiž môže byť súťaž politických síl len tam, kde štát neuprednostňuje vopred nejakú konkrétnu ideológiu či svetonázor ako jediný správny. Vo všeobecnosti totiž platí, že v štáte, ktorý sa označuje ako demokratický a proklamuje princíp zvrchovanosti ľudu, nemôže byť žiadny iný režim legitímny než režim demokratický. Akýkoľvek mocenský monopol vylučuje sám zo seba samého demokratickú legitimitu.

Ústavný súd vo veci sp. zn. III. ÚS 42/09 vyslovil "že v demokratickej spoločnosti založenej na princípe suverenity ľudu (čl. 2 ods. 1 Ústavy) je slobodná diskusia a konfrontácia názorov vo veciach všeobecného záujmu nevyhnutnou súčasťou slobody a tvorby politickej vôle, ktorá sa v konečnom dôsledku môže premietnuť v procese tvorby zákonov. Aj z tohto názoru je zrejmé, že ústavný súd nechápe slobodu prejavu len vo vzťahu k diskusii, resp. rozprave poslancov v parlamente, pretože by išlo o absolútne neprípustnú redukciu tohto politického práva. Slobodná diskusia, konfrontácia názorov o veciach verejných, nie je len doménou či výsadou parlamentnej rozpravy, ale je súčasťou občianskej spoločnosti, je súčasťou vyjadrovania názorov na verejný život, osobitne na život verejno-mocenský zo strany občanov, osôb a spoločnosti. Je to súčasťou slobodnej súťaže politických síl nielen tých, ktoré sú zastúpené v národnej rade, ale všetkých, ktoré v SR legálne pôsobia. Ústavný princíp ustanovený čl. 31, podľa ktorého zákonná úprava práv ustanovených čl. 30 musí umožňovať a napomáhať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti, sa nevzťahuje iba na slobodnú súťaž medzi politickými stranami a hnutiami. Slobodná súťaž politických síl sa zaručuje aj vo vnútri jednotlivých politických strán a hnutí, medzi všetkými občanmi, ktorí uplatňujú ústavné právo na prístup k volenej funkcii.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie