Prejsť na obsah

Premena obchodných spoločností a družstiev podľa novej legislatívy

Príspevok približuje najvýraznejšie zmeny týkajúce sa premeny obchodných spoločenstiev a družstiev, ktoré priniesol nový zákon.

Ilustračné foto: pixabay.com

Postup pri fúziách a rozdelení obchodných spoločností a družstiev bol do konca februára 2024 upravený vo viacerých ustanoveniach Obchodného zákonníka. Táto legislatívna úprava nebola ucelená a nereflektovala na viaceré požiadavky aplikačnej praxe. S účinnosťou od 01.03.2024 je daná problematika riešená v osobitnom zákone č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon 309/2023“), ktorým sa do slovenského právneho poriadku transponovala Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Nová právna úprava
  2. Neprípustnosť premeny
  3. Projekt premeny
  4. Účinky premeny spoločnosti
  5. Prechodné ustanovenia

Nová právna úprava

Zákon 309/2023 vychádza z doterajšej úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku, a zároveň zavádza viaceré nové inštitúty týkajúce sa vnútroštátnych ako aj cezhraničných premien spoločností, zmien právnej formy spoločnosti, vrátane novej terminológie, precizuje celý proces, definuje zodpovednosť jednotlivých subjektov, a upravuje a dopĺňa súvisiace právne predpisy.

Po novom sa fúzia alebo rozdelenie spoločností označuje termínom premena. Nový zákon pripúšťa viaceré možnosti premeny spoločností, ako sú uvedené v nasledovnom prehľade:

Okrem právnej úpravy vnútroštátnej premeny obchodných spoločností a družstiev, nový zákon rovnako definuje podmienky cezhraničnej fúzie a cezhraničného rozdelenia, pričom v týchto obchodných operáciách musí vždy figurovať slovenská aj zahraničná spoločnosť.

Neprípustnosť premeny

Zákon v zásade umožňuje, aby sa premeny zúčastnili výlučne spoločnosti s rovnakou právnou formou. Napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným sa môže zlúčiť s inou spoločnosťou s ručením obmedzeným, alebo akciová spoločnosť sa môže rozštiepiť na dve nové akciové spoločnosti, a pod.

Norma pripúšťa iba dve výnimky z tohto pravidla:

  1. Zlúčenie spoločnosti s ručením obmedzenýmakciovou spoločnosťou, pri ktorom zanikne spoločnosť s ručením obmedzeným a jej imanie prejde na nástupnícku akciovú spoločnosť;
  2. Zlúčenie jednoduchej spoločnosti na akcieakciovou spoločnosťou, pri ktorom zanikne jednoduchá spoločnosť na akcie a jej imanie prejde na nástupnícku akciovú spoločnosť.

Okrem všeobecnej zásady neprípustnosti premeny spoločnosti z dôvodu rozdielnej právnej formy spoločností, sú v ustanovení § 3 Zákona 309/2023 špecifikované ďalšie prekážky, ktoré bránia zrealizovaniu fúzie alebo rozdelenia spoločností (napr. likvidácia, reštrukturalizačné konanie, konanie o zrušení spoločnosti, hroziaci úpadok a pod.).

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie