Prejsť na obsah

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

V praxi môže nastať situácia, že rozhodnutie správneho orgánu, ktoré nadobudlo právoplatnosť, nespĺňa požiadavku zákonnosti. Na zmenu alebo zrušenie predmetných rozhodnutí slúži inštitút preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

Foto: pexels.com

Z hľadiska svojej právnej povahy má tento prostriedok charakter dozorového opravného prostriedku. Preskúmanie rozhodnutia v mimoodvolacom konaní sa môže vzťahovať na všetky druhy rozhodnutí vydaných v správnom konaní vrátane rozhodnutí vydaných v rámci uplatnenia mimoriadnych opravných prostriedkov (napr. obnova konania, protest prokurátora a pod.). Predmetom preskúmania rozhodnutia môžu byť nielen rozhodnutia vo veci, ale aj procesné rozhodnutia, a to spravidla tie, proti ktorým správny poriadok pripúšťa opravný prostriedok. Tie, proti ktorým sa opravný prostriedok nepripúšťa, sa preskúmavajú až v rámci odvolania proti meritórnemu rozhodnutiu. Od obnovy konania sa preskúmanie rozhodnutia v mimoodvolacom konaní odlišuje v dvoch smeroch:

  • jediným dôvodom na jeho uplatnenie je nezákonnosť; do úvahy teda neprichádza preskúmanie rozhodnutí nesprávnych, neúčelných a nehospodárnych, ak neodporujú zákonom a
  • preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nie je právny nárok.

Predpokladom na uplatnenie tohto opravného prostriedku je právoplatnosť rozhodnutia, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o rozhodnutie prvostupňového orgánu alebo až druhostupňového orgánu.

Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania môže dať ktokoľvek, nielen účastník konania.

Z vlastného podnetu môže rozhodnutie preskúmať len orgán nadriadený správnemu orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Dôvodom na takýto postup je spravidla výkon dozornej činnosti na podriadenom orgáne.

Pri preskúmavaní rozhodnutí v mimoodvolacom konaní sa dôsledne uplatňuje vertikálna línia. To znamená, že rozhodnutie vždy preskúmava orgán vyššieho stupňa. Pokiaľ ide o ústredné orgány štátnej správy, príslušným na preskúmavanie je vedúci tohto ústredného orgánu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie (§ 61 ods. 2). Právoplatné rozhodnutie právnickej osoby, ak osobitný zákon neustanovuje inak, preskúmava orgán, ktorý túto právnickú osobu zriadil. Právoplatné rozhodnutie obce pri prenesenom výkone štátnej správy preskúmava príslušný obvodný úrad. Ak takýto úrad nie je konštituovaný, je to obvodný úrad v sídle kraja, resp. príslušný krajský úrad.

Správny poriadok výslovne neustanovuje procesný postup pri preskúmavaní rozhodnutí mimo odvolacieho konania. Uvádza len finálne formy, do ktorých môže toto konanie vyústiť. Ide o to, či pri preskúmavaní pôvodného rozhodnutia sa postupuje podľa správneho poriadku (tretej časti) alebo až do vydania nového rozhodnutia sa postupuje neformálne.

Na riešenie uvedeného problému sa v odbornej literatúre v zásade vyslovili dva názory. Prvý názor vychádza z predpokladu, že pri preskúmavaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ktoré sa začína vždy z úradnej povinnosti, sa postupuje podľa tretej časti správneho poriadku. Konanie sa končí vydaním prvostupňového rozhodnutia, ktorým sa pôvodné prvostupňové rozhodnutie zruší alebo zmení. V prípade, keď sa vykonanými zisteniami nepotvrdia okolnosti, ktoré pôvodne nasvedčovali tomu, že rozhodnutie je nezákonné, správny orgán vydá rozhodnutie o zastavení konania. Dôvodom na takýto postup je fakt, že odpadol dôvod konania začatého z úradnej povinnosti.

Druhý názor vychádza z predpokladu, že postup pred vydaním rozhodnutia o zrušení alebo zmene pôvodného rozhodnutia, pri ktorom sa vec posudzuje iba na základe spisového materiálu, má neformálny charakter. Práva účastníkov sú v tomto prípade zabezpečené predpismi o prejednávaní sťažnosti. V tomto prípade, ak sa podozrenie z nezákonnosti nepotvrdí, netreba konanie zastaviť.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie