Prejsť na obsah

Preskúmanie rozhodnutia o uložení blokovej pokuty súdom

Z dôvodu špecifickosti blokového konania ako skrátenej formy konania o priestupku, sa názory právnej teórie aj súdnej praxe v otázke či je možné rozhodnutie vydané v blokovom konaní preskúmať súdom v rámci správneho súdnictva, postupom času menili a vyvíjali.

Zdroj: pexels.com

Z dôvodu špecifickosti blokového konania ako skrátenej formy konania o priestupku, sa názory právnej teórie aj súdnej praxe v otázke či je možné rozhodnutie vydané v blokovom konaní preskúmať súdom v rámci správneho súdnictva, postupom času menili a vyvíjali.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Všeobecne o blokovom konaní
  2. Preskúmanie rozhodnutia vydaného v blokovom konaní súdom

Všeobecne o blokovom konaní

Blokové konanie je spolu s rozkazným konaním skrátenou formou priestupkového konania. Podstata skrátenej formy je v tom, že obvinený z priestupku sa nepredvoláva na osobitné konanie, nevyužívajú sa svedkovia, nevydávajú sa písomné rozhodnutia v konaní. Zaplatením pokuty sa priestupca vzdáva práva na opravný prostriedok v správnom konaní podľa SpP. Obidve tieto formy konania umožňujú vybaviť priestupky v skrátenom konaní. Skrátené konanie sa vyznačuje väčšou neformálnosťou konania, dostupnosťou a vo väčšine prípadov i bezprostredným účinkom na páchateľa priestupku. Obvinený z priestupku nemá povinnosť súhlasiť so skrátenou formou priestupkového konania a tým aj so zaplatením pokuty. V prípade, že obvinený nebude súhlasiť so skrátenou formou priestupkového konania, bude sa priestupok prejednávať v neskrátenom konaní. Napriek tomu, že ide o skrátenú formu konania, výsledkom tohto konania je individuálny správny akt, ktorý má podobu bloku s predpísanými náležitosťami.

Blokové konanie v priestupkovom konaní je možné uskutočniť za predpokladu, že

  • priestupok bol spoľahlivo zistený,
  • na vybavenie nepostačuje dohováranie,
  • obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť.

Páchateľ nemá možnosť vybrať si sankciu, môže sa však rozhodnúť, či pokutu zaplatí na mieste, alebo dodatočne. Páchateľ priestupku pristúpením na prejednanie priestupku v blokovom konaní súhlasí nielen s postupom pri vybavovaní, ale i s možnou sankciou, ktorou je pokuta. Napriek tomu, že to nie je v zákone ustanovené, skrátenú formu priestupkového konania, ktorej výsledkom je vydanie bloku o pokute, je možné aplikovať najmä pri menej závažných priestupkoch za predpokladu, že na vybavenie priestupku nebude stačiť napomenutie. Niekedy sa uvádza, že je to vlastne pohovor. Samotné napomenutie nie je sankciou. Napomenutím nemožno ukončiť skrátené formy priestupkového konania, za ktoré sa podľa zákon o priestupkoch ukladá ako sankcia zákaz činnosti alebo prepadnutie veci.

Na začatie blokového konania nie je nevyhnutnou podmienkou pristihnutie pri čine, i keď podstatná časť priestupkov bude takto postihovaná. Na začatie konania musia byť súčasne naplnené všetky náležitosti, ktoré sú nevyhnutné na začatie a priebeh blokového konania.

Pre tento špecifický druh konania je typické, že jedinou sankciou v blokovom konaní je pokuta. Horná hranica pokuty je ustanovená všeobecnou výškou 33 eur. Pre mladistvých je táto všeobecná horná hranica pokuty ustanovená na 60 eur. Z tejto všeobecnej hornej hranice sú ustanovené výnimky v zákone o priestupkoch, alebo v osobitných zákonoch. V osobitnej časti zákona o priestupkoch počnúc § 21 sú ustanovené skutkové podstaty priestupkov vrátane sankcií za ne. Uloženie inej výšky pokuty pripúšťajú aj osobitné prepisy. Pri stanovení výšky pokuty sa v súlade s ustanovením § 12 priestupkového zákona prihliada na závažnosť priestupku, spôsob jeho spáchania, jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky, ktoré viedli k spáchaniu priestupku i k osobe páchateľa. V prípade, že v jednom blokovom konaní dôjde k prejednaniu viacerých priestupkov, t. j. viacerých skutkových podstát priestupkov u jedného páchateľa priestupkov, platí zásada, že bude uložená pokuta za ten z prejednávaných priestupkov, za ktorý je uložená najvyššia pokuta za priestupok v blokovom konaní. Ak je páchateľ priestupku ochotný zaplatiť pokutu v blokovom konaní a nemá finančné prostriedky v hotovosti, môže zaplatiť blok na mieste na to obvyklom. V praxi sa začína využívať aj možnosť platby platobnou kartou.

Ukončenie priestupkového konania v skrátenej forme vytvára prekážku právoplatne rozhodnutej veci (res iudicata) podľa § 66 ods. 3 písm. c) priestupkového zákona.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie