Prejsť na obsah

Pretrhnutie korporátneho závoja v podmienkach Slovenskej republiky

Dňa 1. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 264/2017 Z. z., ktorým sa novelizoval OBZ a zaviedla sa nová zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby. Článok sa zaoberá aspektom prelomenia korporátneho závoja.

Foto: pexels.com

Dňa 1. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 264/2017 Z. z., ktorým sa novelizoval OBZ a zaviedla sa nová zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby. Táto novela priniesla výrazný posun v chápaní obchodných spoločností ako súčasť väčšieho spoločne riadeného celku (skupiny spoločností).

Novelou bol do slovenského právneho poriadku zavedený nový právny inštitút zodpovednosti ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby, označovaný aj ako piercing of corporate veil (pretrhnutie korporátneho závoja).

Zavedenie zodpovednosti ovládanej osoby za úpadok ovládanej osoby narúša koncept obmedzenej zodpovednosti spoločníkov v spoločnosti s ručením obmedzeným a neexistujúcu zodpovednosť akcionárov za záväzky spoločnosti v prípade akciovej spoločnosti, resp. jednoduchej spoločnosti na akcie. Ide pritom o základné charakteristické znaky týchto spoločností a jeden z dôvodov, prečo si ich zakladatelia volia ako právnu formu pri ich založení. Narušenie tohto konceptu teda znamená narušenie základných zásad, na ktorých sú uvedené právne formy postavené.

Už dlhodobo existuje zodpovednosť za škodu spôsobenú úmyselným konaním proti dobrým mravom. Z existencie tejto zodpovednosti je možné vyvodiť povinnosť spoločníka dodržiavať tzv. korporačnú lojalitu a svoju účasť v spoločnosti nezneužívať. Dôvodová správa ďalej pokračuje a konštatuje, že: „Navrhovaná právna úprava precizuje podmienky zodpovednosti za škodu, ak určité obzvlášť škodlivé správanie sa ovládajúcej osoby (ako kvalifikovaného spoločníka) spôsobí škodu veriteľovi ovládanej obchodnej spoločnosti. Zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby predstavuje výrazný zásah a zmenu existujúceho systému zodpovednosti pri fungovaní obchodných spoločností. Existujúca zodpovednosť za škodu spôsobenú úmyselným konaním proti dobrým mravom má len veľmi úzky prienik prijatou zodpovednosťou.

Podmienkami pre založenie zodpovednosti za škodu v zmysle § 373 a nasl. OBZ je preukázanie (i) porušenia povinnosti zo strany škodcu; (ii) vzniku škody a (iii) príčinnej súvislosti (kauzálny nexus) medzi porušením povinnosti a vznikom škody.

Porušenie povinnosti sa viaže na konanie ovládajúcej osoby, ktorým podstatne prispela k úpadku ovládanej osoby. O aké konkrétne konanie ide, ustanovenie § 66aa bližšie neuvádza. Vzhľadom na to, že ovládajúca osoba môže úpadok ovládanej osoby spôsobiť v dôsledku rôznorodého konania, je vhodné ponechať špecifický druh konania otvorený.

Zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby teda môže vzniknúť na základe akéhokoľvek konania, ktoré prispeje k úpadku. Dôvodová správa k novele uvádza, že takéto konanie musí byť protiprávne: „Predpokladá sa protiprávne správanie sa ovládajúcej osoby“. Samotné znenie § 66aa ods. 1 OBZ však protiprávne konanie ako podmienku vzniku zodpovednosti nepredpokladá. Zodpovednosť ovládajúcej osoby môže byť teda založená aj na podklade konania, ktoré je v súlade s právnym poriadkom, avšak ovládajúca osoba v jeho dôsledku prispeje k úpadku ovládanej osoby.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie