Prejsť na obsah

Novela katastrálneho zákona v pripomienkovom konaní

V pripomienkovom konaní je novela katastrálneho zákona, ktorá prináša niekoľko zásadných zmien.

Zdroj: pexels.com

Predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky predložil do pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“). Novela katastrálneho zákona prináša niekoľko zásadných zmien.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím)

  1. Ciele novely
  2. Zmeny, ktoré novela prináša
  3. Prístup do katastra
  4. Správne poplatky

Ciele novely

Cieľom návrhu zákona je reflektovať niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť vzťahy v súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy.

Návrh zákona zavádza na základe požiadavky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky evidovanie ruín ako kultúrnych pamiatok.

Návrh zákona má pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pozitívne a negatívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti a pozitívne a negatívne vplyvy na služby verejnej správy pre občana.

Zmeny, ktoré novela prináša

Návrh zákona podrobnejšie upravuje právne postavenie a kompetencie katastrálnej inšpekcie. Ďalej návrh zákona precizuje a dopĺňa právnu úpravu katastrálnych konaní.

Návrhom zákona sa zjednodušuje návrh na začatie katastrálneho konania v listinnej podobe. Podrobnejšie sa upravuje konanie o zázname, pričom sa zavádza možnosť vykonania záznamu v časti ako aj možnosť požiadať o vykonanie záznamu urýchlene. Skracuje sa lehota na vykonanie záznamu na základe rozhodnutia súdu o zriadení zabezpečovacieho opatrenia. Rovnako sa precizuje právna úprava konania o poznámke. Bližšie sa upravuje prešetrovanie údajov katastra a zároveň sa ustanovuje lehota na toto prešetrenie. Pri konaní o oprave chyby v katastrálnom operáte sa pri väčšom počte účastníkov tohto konania ustanovuje doručovanie verejnou vyhláškou.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie