Prejsť na obsah

Alternatíva zmluvnej zábezpeky vo verejnom obstarávaní

Predseda ÚVO vydal rozhodnutie, podľa ktorého nepripustením alternatívy zmluvnej zábezpeky došlo k porušeniu zásady nediskriminácie a zásady proporcionality vo verejnom obstarávaní.

Foto: pixabay.com

Predseda úradu dňa 12. 07. 2023 vydal rozhodnutie č. 14969-P/2022, týkajúce sa zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky „Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B“, v ktorom sa zaoberal požiadavkou na zmluvnú zábezpeku (zábezpeku na záruku). V predmetnom prípade kontrolovaný v Zmluve o dielo určil požiadavku, podľa ktorej bol zhotoviteľ povinný zložiť zábezpeku na záruku výhradne formou pripísania finančných prostriedkov na neúročený účet kontrolovaného. Dvaja záujemcovia požiadali kontrolovaného o umožnenie zloženia zábezpeky na záruku aj inou formou (formou bankovej záruky). Kontrolovaný ich žiadostiam nevyhovel.

Za daného skutkového stavu konkrétneho prípadu (ktorý je podrobne opísaný v rozhodnutí predsedu úradu), predseda úradu dospel k záveru, že kontrolovaný porušil § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne princíp nediskriminácie a princíp proporcionality, a to stanovením zmluvnej zábezpeky (zábezpeky na záruku) vo výške 10 % z ceny diela výlučne vo forme pripísania finančných prostriedkov na účet kontrolovaného počas trvania záručnej doby (päť rokov odo dňa nasledujúceho po dni podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela), bez možnosti alternatívneho spôsobu zloženia zmluvnej zábezpeky vo forme bankovej záruky, a to napriek tomu, že dva hospodárske subjekty ho o stanovenie alternatívneho spôsobu zloženia zmluvnej zábezpeky vo forme bankovej záruky počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk požiadali, pričom toto porušenie zákona o verejnom obstarávaní mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie