Prejsť na obsah

Prístup pacienta k elektronicky vedeným zdravotným záznamom

Elektronizácia zdravotníctva zo sebou neprináša len výhody. O tom, ako môže skomplikovať prístup k zdravotným záznamom pre určitú skupinu ľudí sa dočítate v tomto článku.

Foto: pixabay.com

Elektronizácia zdravotníctva zo sebou neprináša len výhody. O tom, ako môže skomplikovať prístup k zdravotným záznamom pre určitú skupinu ľudí sa dočítate v tomto článku.

V zmysle § 25 ods. 1  zákona č. 576/2004 Z. z. (ZoZS) Osoba je oprávnená udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu a spôsobom ustanovenom osobitným predpisom.

V ods. 1 je upravené právo oboznamovať sa s údajmi zdravotnej dokumentácie. Aj tu sa rozlišuje prístup do zdravotnej dokumentácie vedenej v elektronickej forme v elektronickej zdravotnej knižke („EZK“) v národnom zdravotníckom informačnom systéme a prístupom do zdravotnej dokumentácie vedenej v písomnej forme.

Súhlas sa udeľuje cez Národný portál zdravia prostredníctvom udaného autentifikátora. Úradným autentifikátorom je podľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona o e-Governmente občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, že osoba, chce nahliadať svoje zdravotné záznamy evidované v EZK na portáli Národného centra zdravotníckych informácií, musí o to, elektronicky požiadať a to prostredníctvom občianskeho preukazu s aktivovaným elektronickým čipom.

I keď § 25 priamo nezaväzuje poskytovateľa sprístupniť originál zdravotnej dokumentácie, efektívny výkon práva, ktoré § 25 priznáva subjektom uvedeným v ods. 1, vyžaduje, aby tieto subjekty mali možnosť nahliadať a robiť si kópie z originálu dokumentácie. Je zrejmé, že zvolená forma sprístupnenia dokumentácia má za cieľ chrániť dokumentáciou pred stratou poškodením, zničením alebo zneužitím. Podľa § 22 ods. 1 ZoZS má takúto povinnosť poskytovateľ. Je to aj povinnosť zdravotníckeho pracovníka vyplývajúca z povinnosti vykonávať svoje zdravotnícke povolanie v súlade s etickým kódexom Etický kódex obsahuje inter alia stanovenie „Zdravotnícky pracovník je povinný pri výkone povolania primerane chrániť zdravotnú dokumentáciu pred neoprávnenou zmenou, zničením alebo zneužitím.“ Ak by totiž dochádzalo k odovzdávaniu zdravotnej dokumentácie iným osobám, mohlo by nastať jej poškodenie, strata či zničenia. Takisto by mohlo dôjsť k porušeniu ZoOOÚ a GDPR. Tento výklad podporuje aj režim vydania dokumentácie znalcovi, kde zákonodarca požaduje pred vydaním originálu vyhotovenie kópie dokumentácie a podpísanie každej strany kópie znalcom a zdravotníckym pracovníkom, uvedením ich mena a priezviska, uvedením dátumu vydania a pripojením odtlačku pečiatky. Cieľom takéhoto opatrenia je zaručiť konzistenciu dokumentáciu a jej vierohodnosť a súčasne predísť jej možnej nenahraditeľnej strate. V prípade elektronicky vedenej zdravotnej dokumentácie však obava z jej straty v prípade jej sprístupnenia na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení nehrozí.

Podľa nášho názoru ZoZS nevylučuje, aby poskytovateľ sprístupnil zdravotnú dokumentáciu na základe dohody s oprávneným subjektom aj takým spôsobom, že ju sprístupní v elektronickej forme vo svojom dataroome alebo že ju dokonca pošle prostredníctvom elektronickej pošty. Vždy však subjektom zodpovedným za zabezpečenie dokumentácie pred zničením a zneužitím ostáva v zmysle § 22 ZoZS poskytovateľ.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie