Prejsť na obsah

Procesné práva poškodeného v trestnom konaní so zameraním na právo podať dovolanie

Článok sa zaoberá analýzou procesných práv poškodeného v trestnom konaní so zameraním na právo podať dovolanie.

Zdroj: pexels.com

Poškodeným sa rozumie osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda[1] alebo boli porušené, či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. (legálna definícia)

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Poškodený
  2. Práva poškodeného
  3. Práva obete trestného činu
  4. Odškodňovanie obetí násilných trestných činov

Poškodený

Poškodeným môže byť nielen fyzická osoba ale aj právnická osoba, ba dokonca aj štát.

Trestno-procesná teória rozlišuje dve skupiny poškodených:

1. poškodení, ktorí majú okrem všeobecných práv uvedených v § 46 ods. 1 TP aj právo byť subjektom adhézneho konania, t. j. môžu si uplatňovať svoje nároky na náhradu spôsobenej škody priamo v trestnom konaní,

2. poškodení bez tohto oprávnenia, ide o osoby, ktoré boli pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo ich spôsobilosť na právne úkony je obmedzená. V takomto prípade vykonáva práva poškodeného jeho zákonný zástupca.[2] Takéto oprávnenie nemôže vykonávať osoba, ktorá je v trestnom konaní stíhaná ako spoluobvinený.

Ako vyplýva z dikcie zákona, konkrétne § 10 ods. 11 TZ, poškodený má postavenie strany trestného konania, pričom sa nevylučuje jeho zastúpenie v konaní (napr. advokátom, Centrom právnej pomoci, prípadne občianskym združením, ktoré bolo založené na tento účel).

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie