Prejsť na obsah

Prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným sú oprávnení vykonávať aj notári

Od 1.11.2023 je možné prostredníctvom notárov vykonať prvozápis spoločností s ručením obmedzeným. V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, ako tento proces prebieha.

Foto: pixabay.com

Dňa 20.06.2023 bol Národnou radou SR prijatý zákon číslo 268/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedenej novely môžu vykonávať zápisy v obchodnom registri všetci notári v Slovenskej republike ako „externí registrátori“. Registráciou možno rozumieť postup pri zápise údajov do obchodného registra, zápis zmeny zapísaných údajov a výmaz zapísaných údajov.

Prijatá právna úprava nadobudla účinnosť od 01.11.2023 a od tohto dátumu bude možné podávať prostredníctvom notárov iba prvozápis spoločností s ručením obmedzeným (okrem zápisu v dôsledku premeny, cezhraničnej premeny alebo zmeny právnej formy), ostatné služby spojené so zápisom údajov do OR, zápisom zmien zapísaných údajov a výmazom zapísaných údajov bude možné podávať u notárov s účinnosťou od 01.01.2025.

Cieľom vyššie uvedenej novely zákona je umožnenie rýchlejšej a jednoduchšej migrácii údajov do obchodného registra. Aktuálne vykonávajú uvedené činnosti len okresné súdy v sídle kraja, a preto rozšírením okruhu registrátorov sa presunie časť registračnej agendy medzi približne 300 notárov, čím sa zapísaným osobám rozšíria možnosti výberu registrátora.

V praxi si navrhovateľ vyberie, či podá návrh na zápis do obchodného registra prostredníctvom kauzálne príslušného okresného súdu v sídle kraja alebo návrh podá prostredníctvom registrátora – notára. Pokiaľ zvolí druhú možnosť, v takomto prípade je navrhovateľ oprávnený si vybrať akéhokoľvek notára, bez ohľadu na miestnu príslušnosť a podať návrh prostredníctvom registračnej žiadosti kdekoľvek na Slovensku.

Registračná žiadosť je „krátky sprievodný list“, v ktorom je uvedené kto žiadosť podáva, ktorému notárovi je určená a zároveň v nej musí byť uvedené, že sa požaduje vykonanie registrácie v súlade s prílohami žiadosti. Prílohy tvoria rovnaké listiny, aké by sa predkladali registračnému súdu. Okrem registračnej žiadosti je nutné notárovi predložiť aj ostatné dokumenty, ktoré doteraz tvorili prílohy k návrhu na zápis do obchodného registra a tieto notár nevyhotovuje, avšak preveruje len splnenie podmienok pre zápis údajov do obchodného registra podľa § 6 a 7 zákona o Obchodnom registri s výnimkou podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. f). Z uvedeného dôvodu je zrejmé, že navrhovateľ bude musieť dokumenty slúžiace na zápis spoločnosti vyhotoviť sám, resp. prostredníctvom tretej osoby a až tieto formálne spracuje notár spolu so žiadosťou o registráciu.

Splnenie vyššie uvedených podmienok osvedčí notár vo forme notárskej zápisnice a vykoná zápis – nevydáva formálne rozhodnutia. V prípade zistených nedostatkov, tieto priamo komunikuje s navrhovateľom a je spolusúčinný pri ich odstránení. Ak nie sú splnené podmienky podľa § 7b ods. 5 Zákona o obchodnom registri, registrátor zápis nevykoná. Proti nevykonaniu zápisu nie je prípustný opravný prostriedok, ale nevykonanie zápisu nebráni podaniu návrhu na zápis do registrového súdu. Naďalej preto ostáva otvorená otázka, ako bude notár postupovať v prípade výskytu chýb, ktoré bránia v zápise spoločnosti. Z nášho pohľadu má dve možnosti – neformálne vyzvať navrhovateľa na odstránenie uvedených chýb alebo posúdiť splnenie podmienok tak, že odmietne vykonať zápis.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie