Prejsť na obsah

Špecifiká výsluchu osoby mladšej ako 18 rokov v postavení svedka - poškodeného (obete)

Zaobchádzanie s osobou mladšou ako 18 rokov, má v trestnom konaní nepochybne svoje špecifiká, ktoré sú ešte zvýraznené v prípade, že takáto osoba je poškodeným (obeťou) trestného činu. V tomto článku sa pozrieme na to, aké sú špecifiká výsluchu takejto osoby.

Zdroj: pixabay.com

Zaobchádzanie s osobou mladšou ako 18 rokov, má v trestnom konaní nepochybne svoje špecifiká, ktoré sú ešte zvýraznené v prípade, že takáto osoba je poškodeným (obeťou) trestného činu. V tomto článku sa pozrieme na to, aké sú špecifiká výsluchu takejto osoby.

V súčasnej modernej a rýchlo sa vyvíjajúcej spoločnosti, kde sa často poukazuje na snahu o zdokonaľovanie a rozvíjanie moderných technológií, ktoré majú pomáhať k zjednodušeniu životu človeka a naplneniu jeho životných potrieb, sa mnohokrát zabúda na zachovanie tradičných základných ľudských hodnôt, medzi ktoré patrí život človeka, jeho zdravie a ich ochrana. Je potrebné poukázať na fakt, že v dnešnej modernej spoločnosti existujú problémy, medzi ktoré patrí napríklad sociálna nerovnosť jednotlivých sociálnych vrstiev spoločnosti. Mnohokrát sa stáva, že práve uvedená nerovnosť býva dôvodom, keď sa v rodinách stávajú mladiství obeťami trestnej činnosti. Nemožno sa však domnievať, že mladiství sa stávajú obeťami trestnej činnosti výlučne len v prostredí rodiny. Obeťami trestnej činnosti sa môžu stať aj v inom prostredí. Môžu to byť pohostinstvá, škola, spoločenské podujatia, internet a pod.

Napriek tomu, že sa spoločnosť venuje prevencii a výchove, možno pozorovať neustále sa opakujúce násilie, respektíve páchanie trestnej činnosti ohrozujúce život a zdravie mladistvých. V dôsledku uvedeného sa zákonodarca, ale aj inštitúcie zaoberajúce sa a zodpovedné za túto problematiku snažia prijímať a vykonávať opatrenia, ktoré by zamedzili a v čo najväčšej miere odstránili tento negatívny spoločenský jav. V súvislosti s uvedeným je potrebné poukázať aj na prijímanie rôznych právnych predpisov a vykonávanie novelizácií existujúcich právnych predpisov. Nielen Slovenská republika, ale aj Európska únia, ktorej je súčasťou, sa spomínané opatrenia snaží realizovať, čo sa prejavuje napríklad v prijímaní rôznych smerníc, nariadení, odporúčaní a pod.

Na posilnenie práv a postavenia obete bol prijatý zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aká- si ich základná garancia. Jeho prijatím sa vykonali transpozície smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004, čím sa v podstate uvedené smernice stali súčasťou právne- ho poriadku Slovenskej republiky. Prijatie uvedeného zákona malo za následok aj niekoľko novelizácií týkajúcich sa napríklad ustanovení o výsluchoch svedkov, výsluchoch osôb mladších ako 18 rokov, teda aj mladistvých, ustanovení o zmieri, o dohode o vine a treste a pod.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie