Prejsť na obsah

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitného predpisu

Článok sa zaoberá spracúvaním osobných údajov na základe zákona, s dôrazom na rozdiel slovenskej právnej úpravy a Nariadenia GDPR.

Foto: pixabay.com

Spracúvaním osobných údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z. z.) na základe osobitného predpisu, ktorý také spracúvanie ustanovuje alebo na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, je spracúvanie bez súhlasu dotknutej osoby na základe zákonom (alebo medzinárodnou zmluvou) ustanovenej činnosti prevádzkovateľa.

Podľa slovenskej právnej úpravy musí osobitný zákon v takom prípade obligatórne obsahovať základné charakteristiky spracúvania osobných údajov podľa § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z., a to:

  • účel spracúvania osobných údajov,
  • kategóriu dotknutých osôb (napríklad klient banky, zamestnanec),
  • zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov.

Ak sú osobné údaje spracúvané podľa osobitného zákona, prevádzkovateľ pri ich poskytovaní, prenášaní do tretej krajiny alebo zverejnení postupuje výlučne v súlade s ustanoveniami osobitného zákona, t.j. predmetné spracovateľské operácie je oprávnený vykonať výlučne vtedy, ak osobitný zákon také spracúvanie pripúšťa a upravuje jeho podmienky.

Dávame do pozornosti, že predmetné ustanovenie je obsiahnuté v druhej časti zákona č. 18/2018 Z. z., ktorá sa nevzťahuje na prevádzkovateľov, na ktorých sa vzťahuje nariadenie. Nariadenie neupravuje spracúvanie osobných údajov na základe osobitného zákona alebo medzinárodnej zmluvy tak ako slovenská právna úprava (nevyžaduje účel, kategóriu a zoznam alebo rozsah spracúvaných údajov); upravuje v čl. 6 ods. 1 písm. c) spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na - splnenie zákonnej povinnosti.

I. Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Zásada zákonnosti spracúvania osobných údajov je podrobnejšie rozpracovaná v čl. 6 nariadenia, ktorý upravuje právne tituly, na základe ktorých môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb. Žiadny z právnych titulov (právnych základov) nie je nariadením preferovaný. Prevádzkovateľ by mal sám posúdiť a zvážiť, ktorý právny základ je najvhodnejšie aplikovať na danú spracovateľskú operáciu v kontexte účelu spracúvania osobných údajov. Na to, aby mohol prevádzkovateľ zákonným spôsobom spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, musí mať tzv. zákonné oprávnenie, resp. relevantný právny základ. Každý účel spracúvania musí mať svoj právny základ (resp. viac právnych základov) s výnimkou situácie, ak je pôvodný účel zlučiteľný s ďalším účelom spracúvania (bližšie v komentári k čl. 6 ods. 4 nariadenia k testu zlučiteľnosti). Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, pretože s tým dotknutá osoba súhlasí alebo jej to dovoľuje iná presne zákonom stanovená skutočnosť. Pre spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov musí prevádzkovateľ splniť niektorú z podmienok uvedených v čl. 9 nariadenia (pre spracúvanie nepostačuje aplikácia právnych základov podľa čl. 6 nariadenia). Osobitná právna úprava (osobitné podmienky pre spracúvanie) platí aj pre spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa čl. 10 nariadenia.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie