Prejsť na obsah

Súdna rada bude voliť troch kandidátov na sudcu ESĽP

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák vyhlásil dňa 4. júla 2023 voľbu na troch kandidátov/tri kandidátky na post slovenského sudcu, ktorý bude za Slovenskú republiku pôsobiť na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu.

Foto: pixabay.com

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák vyhlásil dňa 4. júla 2023 voľbu na troch kandidátov/tri kandidátky na post slovenského sudcu, ktorý bude za Slovenskú republiku pôsobiť na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Voľba sa uskutoční na septembrovom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky.

Mandát súčasnej slovenskej sudkyne na Európskom súde pre ľudské práva pani Alene Poláčkovej uplynie 28. decembra 2024. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy bude voliť nového sudcu za Slovenskú republiku už v júni 2024 zo zoznamu troch kandidátov/troch kandidátok predložených vládou Slovenskej republiky.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Požiadavky na kandidáta podľa právneho poriadku SR
  2. Požiadavky na kandidáta podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
  3. Lehota na doručenie návrhov

Požiadavky na kandidáta podľa právneho poriadku SR

Požiadavky na kandidáta podľa právneho poriadku Slovenskej republiky Podľa § 27g ods. 2 písm. a) až e) zákona o súdnej rade za kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch, možno navrhnúť občana, ktorý:

  • získal právnické vzdelanie absolvovaním magisterského štúdia na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný alebo nostrifikovaný doklad o získaní právnického vzdelania absolvovaním štúdia rovnakej úrovne na vysokej škole v zahraničí,
  • je bezúhonný, preukázateľne je významnou osobnosťou v odbore práva a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu sudcu bude riadne vykonávať,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu,
  • aspoň päť rokov vykonával právnickú prax.

Podľa § 27g ods. 3 zákona o súdnej rade návrh kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva obsahuje meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, dátum narodenia, profesionálny životopis kandidáta (preukazujúci splnenie podmienok uvedených v § 27g ods. 2 písm. a) až e) zákona o súdnej rade), dátum a podpis navrhovateľa, doklad o tom, že kandidát aspoň päť rokov vykonával právnickú prax, údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov, písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou.

V prípade návrhu podaného stavovskou organizáciou sudcov a inou stavovskou organizáciou aj doklad o prerokovaní návrhu v príslušných orgánoch.

Požiadavky na kandidáta podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

V súlade s čl. 21 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Európsky dohovor“) sudcovia musia mať vysoký morálny charakter a spĺňať podmienky pre výkon vysokých súdnych funkcií alebo byť uznávanými právnikmi.

Vek kandidátov nesmie presiahnuť 65 rokov ku dňu, kedy si Parlamentné zhromaždenie vyžiada zoznam troch kandidátov podľa článku 22. Veková hranica bola prijatím Protokolu č. 15 k Európskemu dohovoru, ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 2021, znížená zo 70 rokov na 65 rokov.

Sudcovia zasadajú v súde ako súkromné osoby a počas svojho funkčného obdobia nemôžu vykonávať činnosť nezlučiteľnú s ich nezávislosťou, nestrannosťou alebo s požiadavkami súvisiacimi so stálym výkonom ich funkcie.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie