Prejsť na obsah

Súdne štatistiky rozhodovania Súdneho dvora a Všeobecného súdu za rok 2022

Aký počet vecí sa vybaví za rok na Súdnom dvore a Všeobecnom súde? Zverejnili súdne štatistiky rozhodovania Súdneho dvora a Všeobecného súdu za rok 2022.

Zdroj: pixabay.com

Už piaty rok po sebe pretrváva vysoký počet vecí, v ktorých sa začalo konanie na Súdnom dvore a Všeobecnom súde Európskej únie.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Súdny dvor
  2. Všeobeecný súd

Počet vecí predložených obom súdom v roku 2022 je porovnateľný s predchádzajúcim rokom (1 710 vecí v roku 2022 v porovnaní s 1 720 vecami v roku 2021) a zostáva veľmi vysoký. Za posledných päť rokov možno totiž pozorovať výrazný a štrukturálny nárast počtu začatých vecí, najmä na Súdnom dvore (+21 %). V rokoch 2013 až 2017 Súdny dvor dostal v priemere 693 vecí ročne, zatiaľ čo v rokoch 2018 až 2022 sa tento priemer zvýšil na 839, čo predstavuje nárast o 146 vecí ročne. Počet vecí predložených Všeobecnému súdu sa stabilizoval na priemerne 883 vecí predložených ročne.

Pokiaľ ide o počet vyriešených vecí, Súdny dvor a Všeobecný súd ukončili konanie celkovo v 1 666 veciach v roku 2022, čo zodpovedá priemeru posledných rokov (1 692 vecí ročne medzi rokmi 2018 a 2021).

Pokiaľ ide o oblasti, ktorých sa týkajú spory, v ktorých rozhodujú oba súdy, predseda Súdneho dvora Európskej únie Koen Lenaerts poznamenal, že „inštitúcia musí viac ako inokedy prijímať súdne rozhodnutia na citlivé témy. Rozhodnutia Súdneho dvora a Všeobecného súdu sa priamo týkajú hlavných problémov súčasného sveta, či už ide o zachovanie hodnôt vlastných právnemu štátu, ochranu životného prostredia, boj proti diskriminácii, ochranu súkromia a osobných údajov, zabezpečenie dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže zo strany digitálnych gigantov alebo ochranu spotrebiteľov“.

Súdny dvor s cieľom zachovať svoju schopnosť vydávať kvalitné rozhodnutia v primeranej lehote využil možnosť stanovenú v Zmluvách a 30. novembra 2022 zaslal normotvorcovi Únie žiadosť, ktorej predmetom je presun súdnej právomoci na Všeobecný súd v určitých osobitných oblastiach, ako aj rozšírenie mechanizmu predchádzajúceho prijatia odvolaní proti rozhodnutiam Všeobecného súdu.

Súdny dvor

Počet vecí podaných na Súdny dvor je tento rok vysoký, najmä v oblasti prejudiciálneho konania. Počet vecí v konaní na tomto súde je stabilný (1 111 v roku 2022 v porovnaní s 1 113 vecami v roku 2021). Počet vecí skončených v roku 2022 mierne prekračuje počet začatých vecí počas toho istého roka.

Pokiaľ ide o dĺžku konaní, možno konštatovať, že čoraz viac vecí predložených Súdnemu dvoru sa týka citlivých a zložitých otázok, ktoré si vyžadujú viac času na uvažovanie o nich. Z dôvodu väčšieho využívania uznesení, najmä v oblasti odvolaní, zostala celková dĺžka konaní (16,4 mesiaca) rovnaká ako v predchádzajúcom roku (16,6 mesiaca). Treba však uviesť, že znakom zvýšenej komplexnosti otázok predkladaných Súdnemu dvoru je mierne predĺženie priemernej doby vybavovania prejudiciálnych konaní (17,3 mesiaca oproti 16,7 mesiaca v roku 2021).

Pokiaľ ide o pôvod návrhov na začatie prejudiciálneho konania, možno poznamenať, že v roku 2022 to boli nemecké (98), talianske (63), bulharské (43), španielske (41) a poľské súdy (39), ktoré podali na Súdny dvor najvyšší počet návrhov na začatie prejudiciálneho konania.

Všeobecný súd

Po veciach súvisiacich so sanitárnou krízou (veci týkajúce sa štátnej pomoci, verejného obstarávania, obchodnej politiky, zdravia verejnosti, prístupu k dokumentom a verejnej služby), ktoré poznamenali rok 2021, je jedným z hlavných znakov roka 2022 zvýšenie počtu sporov týkajúcich sa obmedzujúcich opatrení prijatých Európskou úniou v dôsledku vojny na Ukrajine. Všeobecnejšie, spory týkajúce sa obmedzujúcich opatrení predstavovali so 103 novými vecami 11,4 % celkového počtu vecí podaných v roku 2022 (oproti 4,8 % v roku 2021 a 3 % v roku 2020).

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie