Prejsť na obsah

Trest zákazu účasti na verejných podujatiach - výkon a aplikácia

Článok sa zaoberá trestom zákazu účasti na verejných podujatiach z pohľadu jeho výkonu a aplikácie v praxi. Rovnako sa článok venuje analýze prvého rozhodnutia, ktorým bol takýto trest uložený.

Zdroj: pexels.com

Pri uložení tohto trestu dochádza k upovedomeniu orgánu policajného zboru, čo zabezpečuje súd, ktorý o treste rozhodol. Z hľadiska príslušnosti ide o ten orgán policajného zboru, kde má odsúdený bydlisko. Okrem orgánu policajného zboru súd upovedomí o uložení takéhoto trestu aj správcu informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach, ale to len v prípade, že sa trest vzťahuje na športové podujatie. Rovnako ako pri iných druhoch alternatívnych trestov aj pri tomto treste, pokiaľ odsúdený žil v čase výkonu trestu riadnym životom, má právo po odpykaní polovice trestu požiadať o podmienečné upustenie od vykonania druhej polovice trestu.

V takýchto prípadoch súd rozhoduje aj o skúšobnej dobe, pričom jej dĺžka sa určuje individuálne a závisí od konkrétneho prípadu. Maximálne je to na dobu 5 rokov a minimum trvania tejto doby je až do uplynutia trvania zvyšku trestu. Pri výkone trestu musí odsúdený dodržiavať určité povinnosti a pravidlá. Odsúdený má spravidla voči poškodenému povinnosť, aby nahradil škodu. Práve táto povinnosť predstavuje jeden zo základných prvkov restoratívnej justície, podstatou ktorej je komunikácia medzi páchateľom a obeťou a zároveň snaha o navrátenie do pôvodného stavu.

V situácii, keď hrozí riziko, že odsúdený sa zúčastní verejného podujatia, môže mu byť uložená povinnosť, aby sa dosta vil na útvar policajného zboru v čase, ktorý mu bude stanovený. Týmto spôsobom sa zabezpečí aj určitá prevencia pred tým, aby sa odsúdený daného podujatia zúčastnil, a tým by porušil povinnosti vyplývajúce z jeho trestu. Na základe toho, či si páchateľ bude plniť túto povinnosť, súd môže rozhodnúť napríklad o vzatí do väzby v prípade, že sa páchateľ nedostaví, či o pokračovaní v trestnom stíhaní, pokiaľ v jeho prípade došlo k podmienečnému zastaveniu trestnéh o stíhania. Nedodržanie tejto povinnosti môže byť chápané aj ako marenie úradného rozhodnutia. Počas výkonu trestu býva odsúdený pod dohľadom, ktorý vykonáva probačný a mediačný úradník. Takýto dohľad sa ukladá napríklad z dôvodu, že ide o mladistvého páchateľa alebo z dôvodu, že ide o páchateľa, u ktorého hrozí recidíva. Odsúdený je povinný podrobiť sa kontrole takéhoto úradníka a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť.

Pri aplikácii trestu odňatia slobody je podstatné, aby bol odsúdený určitým spôsobom kontrolovaný, a to najmä počas konania verejného podujatia. Spôsob, akým možno odsúdeného monitorovať pri výkone tohto trestu, je povinnosť dostaviť sa na útvar policajného zboru, problém však nastáva v tom, či súdy vôbec takúto povinnosť ukladajú a aký to má vplyv na orgány činné v trestnom konaní. Ďalším problémom pri aplikácii tohto trestu je možnosť odsúdeného slobodne cestovať do zahraničia. Pokiaľ by mu súd uložil povinnosť dostaviť sa na útvar policajného zboru počas výkonu verejného podujatia, jeho vycestovanie do zahraničia na dlhšiu dobu by bolo v rozpore s výkonom trestu a mohlo by sa to klasifi kovať ako marenie výkonu úradného rozhodnutia.

Na jednej strane je zrejmé, že pokiaľ je odsúdený vycestovaný, verejného podujatia sa nezúčastní, avšak na druhej strane, kde je záruka, že po vycestovaní sa nemôže na krátky čas vrátiť domov a podujatie navštíviť. Ďalšou z možností, ako monitorovať, je kontrola prostredníctvom probačných a mediačných úradníkov. Táto kontrola je však mnohými považovaná za nedostatočnú, keďže zabezpečiť monitorovanie odsúdených je kapacitne veľmi náročné a rovnaký problém je aj s časovým hľadiskom. Jednou z možností kontroly je, že pokiaľ súd zistí porušovanie alebo marenie tohto trestu, bezodkladne to oznámi prokurátorovi a dôjde k vyvodeniu trestnej zodpovednosti za trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Rovnako súd môže uložiť odsúdenému aj povinnosť podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, avšak len za predpokladu, že sú splnené podmienky na uloženie takejto kontroly. Medzi tieto patrí najmä dostupnosť elektrickej prípojky a verejnej elektronickej komunikačnej služby, resp. možnosť jej zavedenia, dostupnosť GPS signálu, pokrytie GSM signálom a pod.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie