Prejsť na obsah

Ústavný súd SR zverejnil štatistické ukazovatele za rok 2023

Výsledky štatistického spracovania údajov za roky 2022 a 2023 poukazujú na opätovné zvýšenie počtu doručených návrhov a rovnako aj na zvýšenie počtu vybavených vecí.

Ilustračné foto pixabay.com

Pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie vybraných ukazovateľov týkajúcich sa rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky je integrálnou súčasťou komunikácie ústavného súdu s verejnosťou. Ústavný súd takto komunikuje najmä štatistické ukazovatele týkajúce sa doručených návrhov a vybavených a nevybavených vecí.

Výsledky štatistického spracovania údajov za roky 2022 a 2023 poukazujú na opätovné zvýšenie počtu doručených návrhov a rovnako aj na zvýšenie počtu vybavených vecí.

Rok 2022

Doručené návrhy: 2 876

Rozhodnuté veci: 2 995

V roku 2022 bolo ústavnému súdu doručených 15 návrhov, o ktorých je príslušné rozhodovať plénum ústavného súdu. Rozhodnutých bolo 19 návrhov a nerozhodnutých zostalo 27 návrhov.

Rok 2023

Doručené návrhy: 3 130

Rozhodnuté veci: 3 193

Stav nerozhodnutých vecí: 939

Z daného počtu 3130 doručených návrhov bolo 14 návrhov, o ktorých je príslušné rozhodovať plénum ústavného súdu. Rozhodnutých bolo 21 návrhov (2 návrhy boli spojené na spoločné konanie), o ktorých bolo príslušné rozhodovať plénum ústavného súdu. K 31. decembru 2023 zostalo nevybavených 20 vecí, o ktorých je príslušné rozhodovať plénum ústavného súdu.

Z uvedeného vyplýva, že ústavnému súdu bolo v roku 2023 doručených o 254 návrhov viac a rozhodnutých bolo takmer o 200 (198) vecí viac ako v roku 2022. Sudcovia ústavného súdu znížili počet nevybavených vecí, o ktorých je príslušné rozhodovať plénum, z 27 na 20. Každý zo sudcov vybavil počas roka 2023 v priemere takmer 246 vecí (približne o 16 viac ako v roku 2022). Od 1. októbra 2023 pracovalo plénum ústavného súdu v neúplnom zložení (12 z celkového počtu 13 sudcov).

K mediálne a spoločensky sledovaným patrili najmä rozhodnutia pléna, ktoré sa týkali napríklad trestu prepadnutia majetku v Trestnom zákone, paragrafu 363 Trestného 2 poriadku, zákona o azyle, odvolania z funkcie vedúceho štátneho zamestnanca, disciplinárneho poriadku najvyššieho správneho súdu, mena politika v názve politickej strany či novej súdnej mapy.

Ústavný súd v rámci svojej rozhodovacej činnosti tiež venuje náležitú pozornosť sťažnostiam fyzických osôb a právnických osôb a zverejňuje štatistický prehľad rozhodnutí v daných veciach. Ide o veci, v ktorých vyslovil porušenie základného práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prerokovanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), prehľad rozhodnutí, v ktorých vyslovil porušenie základných práv sťažovateľov na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, a prehľad rozhodnutí, v ktorých vyslovil porušenie základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ústavy a práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 dohovoru.

Porušenie práv sťažovateľov v roku 2022

Ústavný súd v roku 2022 konštatoval porušenie sledovaných práv sťažovateľov v 579 nálezoch, z čoho v 358 nálezoch priznal sťažovateľom finančné zadosťučinenie celkovo vo výške 1 073 950 eur, z toho:

  • V 383 nálezoch ústavný súd vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru a sťažovateľom v 342 nálezoch priznal finančné zadosťučinenie spolu vo výške 1 047 550 eur.
  • V 189 nálezoch ústavný súd vyslovil porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru a sťažovateľom v 5 nálezoch priznal finančné zadosťučinenie spolu vo výške 14 500 eur.
  • V 24 nálezoch ústavný súd vyslovil porušenie základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ústavy a práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 dohovoru a sťažovateľom v 11 nálezoch priznal finančné zadosťučinenie spolu vo výške 11 900 eur.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie