Prejsť na obsah

Voľba kandidátov na troch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby na kandidátov na troch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva.

Zdroj: pexels.com

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby na kandidátov na troch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Oprávnení navrhovatelia majú možnosť predkladať návrhy na kandidátov do 15. júla 2022 najneskôr do 15:00 hod. Deň konania volieb určil na 22. augusta tohto roka so začiatkom o 9:30. Viac informácií sa dozviete po kliknutí na priložené prílohy.

Obsah (zobrazíte rokliknutím)

  1. Ad hoc sudca ESĽP
  2. Požiadavky na kandidáta podľa právneho poriadku Slovenskej republiky
  3. Lehota na navrhnutie kandidáta

Ad hoc sudca ESĽP

Podľa pravidla 29 Rokovacieho poriadku ESĽP, ak riadny sudca členského štátu nemôže zasadať v Komore, stiahne sa z prípadu, alebo je uvoľnený z funkcie, alebo ak takýto sudca nie je, predseda Komory menuje ad hoc sudcu, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na prejednávaní prípadu, zo zoznamu predloženého členským štátom, ktorý obsahuje mená 3 – 5 osôb, ktorých členský štát určil za ad hoc sudcov na 4 ročné obdobie, pričom je možné obnovenie funkcie ak osoba spĺňa podmienky stanovené v časti 1 (c) rokovacieho poriadku.

Tento zoznam zahŕňa obe pohlavia a je doplnený o životopisy osôb nachádzajúcich sa na tomto zozname. Osoby, ktoré sa nachádzajú na tomto zozname nemôžu zastupovať stranu sporu alebo tretiu stranu v akejkoľvek forme a v akomkoľvek štádiu konania pred ESĽP.

Ad hoc sudca musí spĺňať požiadavky, ktoré sú uvedené v článku 21 odsek 1 Dohovoru ( pozn: sudcovia musia mať vysoký morálny charakter a musia spĺňať podmienky na výkon vysokých súdnych funkcií alebo byť uznávanými právnikmi) a zároveň musí byť na takej pozícii, aby mohol spĺňať požiadavky disponibilnosti (dostupnosti) podľa časti 5 tohto Poriadku.

Od ad hoc sudcov sa vyžaduje, aby boli pre súd dostupní (dosažiteľní) a zúčastňovali sa stretnutí v Komore.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie