Prejsť na obsah

Výnimka na ukladanie rozmnoženiny chráneného diela na súkromné účely v cloude

Súdny dvor rozhodol o uplatnení výnimky pre rozmnoženinu na súkromné účely podľa smernice 2001/29.

Výnimka pre rozmnoženinu diela na súkromné použitie v cloude
Zdroj: pexels.com

Právne vety

I. Výnimka pre rozmnoženinu na súkromné použitie sa vzťahuje na rozmnoženiny diel na serveri, na ktorom poskytovateľ služieb cloud computingu sprístupňuje používateľovi úložný priestor.

II. Smernica 2001/29 nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá poskytovateľom služieb ukladania dát v rámci cloud computingu neukladá povinnosť zaplatiť primeranú kompenzáciu, pokiaľ táto právna úprava stanovuje zaplatenie primeranej kompenzácie iným spôsobom.

Rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-433/20

Spor vo veci samej

Na Obchodný súd vo Viedni sa obrátila Austro-Mechana, organizácia kolektívnej správy autorských práv, ktorá spravuje zákonné nároky na odmenu, ktorá má byť vyplatená podľa výnimky pre rozmnoženinu na súkromné použitie. Na súd sa obrátila so žalobou na zaplatenie tejto odmeny proti spoločnosti Strato AG. Strato AG sa venuje poskytovaniu služieb ukladania dát v cloude.

Obchodný súd vo Viedni žalobu Austro-Mechana zamietol. Zamietnutie žaloby odôvodnil tým, že spoločnosť Strato AG nesprístupňuje zákazníkom pamäťové média, ale poskytuje im službu online úložného priestoru.

Voči uvedenému rozhodnutiu podala organizácia Austro-Mechana odvolanie. Odvolací súd v rámci posudzovania veci predložil Súdnemu dvoru nasledujúce otázky:

1) Má sa pojem „na akomkoľvek médiu“ uvedený v článku 5 ods. 2 písm. b) (smernice 2001/29/ES) vykladať v tom zmysle, že sa pod ním rozumejú aj servery patriace tretím osobám, ktoré fyzickým osobám (klientom) sprístupňujú na súkromné použitie (a s cieľom, ktorý nie je priamo ani nepriamo komerčný) úložný priestor na tomto serveri, ktorý zákazníci používajú na vyhotovenie rozmnoženín tým, že ich tam ukladajú („cloud computing“)?

2) Ak áno: Má sa ustanovenie citované v prvej otázke vykladať v tom zmysle, že sa má uplatniť na vnútroštátnu právnu úpravu, podľa ktorej má autor nárok na primeranú odmenu (odmenu z pamäťových médií),

  • ak u diela (ktoré bolo odvysielané, sprístupnené verejnosti alebo zaznamenané na pamäťovom médiu vyrobenom na komerčné účely) možno vzhľadom na jeho povahu predpokladať, že bude rozmnožované na osobné alebo súkromné použitie tým, že bude uložené na „akomkoľvek pamäťovom médiu, ktoré je vhodné na vyhotovenie takejto rozmnoženiny, a na komerčné účely sa uvádza v tuzemsku na trh“,
  • a ak sa pri tom používa metóda ukladania opísaná v prvej otázke?

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie