Nárok na zaplatenie ceny diela a (ne)odsúhlasenie počtu hodín

Rozhodnutie krajského súdu k otázke zaplatenia ceny diela v prípade, ak objednávateľ odmieta odsúhlasiť odpracované hodiny.

K otázke vzniku nároku na zaplatenie ceny diela pri (ne)odsúhlasení počtu odpracovaných hodín

Právna veta

Ak zmluva o dielo obsahuje dojednanie o spôsobe evidencie odpracovaných hodín (pri  odmeňovaní za hodinu vykonanej práce), pri akceptovaní takého právneho záveru, podľa ktorého zhotoviteľ môže požadovať zaplatenie ceny diela, len ak disponuje odsúhlaseným výkazom o rozsahu prác od objednávateľa, ak sa na tom dohodli v zmluve, by mohla nastať situácia, že nepodpísaním takého výkazu zo strany objednávateľa by zhotoviteľ nemal možnosť domôcť sa odplaty za dielo, hoci reálne ho vykonal. Takéto praktiky však nemôžu požívať súdnu ochranu, nakoľko okrem toho, že sú v rozpore s kogentným ustanovením § 536 Obchodného zákonníka, odporujú aj zásadám poctivého obchodného styku.

Článok je zdarma dostupný členom komunity Najprávo

Komentáre

Prihláste sa do svojho konta a zapojte sa do konverzácie
Zadajte svoj e-mail a kliknite na prihlasovací odkaz.