Prejsť na obsah

Zníženie miery invalidity posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne- ako sa brániť? - 2. časť

Článok sa zaoberá otázkou súdnej obrany v prípade zníženia miery invalidity. Článok je pokračovaním predchádzajúceho článku, ktorý sa venuje obrane v správnom konaní.

Zdroj: pexels.com

V prípade, že dôjde k zníženiu miery invalidity posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, niekedy nepomôže ani odvolanie na Ústredie sociálnej poisťovne. V takom prípade je potrebné podať správnu žalobu, o ktorej rozhoduje súd. Aké sú podmienky a špecifiká tohto konania sa dočítate v nasledujúcom článku.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím): 

  1. Úvod
  2. Lehota a miesto podania správnej žaloby v sociálnych veciach
  3. Zastúpenie v sociálnych veciach
  4. Žalobca, ktorý nie je zastúpený advokátom
  5. Dokazovanie v sociálnych veciach

Úvod

Súdne konanie o invalidite sa systematicky zaraďuje medzi konania v tzv. Sociálnych veciach, ktoré sú upravené v § 199-205 zákona č. 162/2015 Z. z.- Správneho súdneho poriadku.

Konania v sociálnych veciach sú považované za tzv. konania so "slabšou stranou", ktorou je v tomto prípade osoba, ktorá sa domáha preskúmania rozhodnutia správneho orgánu o invalidite. V týchto konaniach v niektorých otázkach neuplatní všeobecná právna úprava správneho súdneho  konania, ale použijú sa špeciálne ustanovenia, ktoré napomáhajú osobe, aby sa ľahšie domohla svojho práva.

Keďže bolo nevyhnutné, aby sa nová právna úprava konania v sociálnych veciach na základe správnej žaloby neprejavila v horšom procesnom postavení účastníkov, osobitná právna úprava konania o správnej žalobe v sociálnych veciach zabezpečí právo na súdnu ochranu každému, kto sa domáha ochrany a koho žiadosti správny orgán rozhodujúci v sociálnej oblasti nevyhovel, alebo komu nevyhovel v plnom rozsahu. Na zabezpečenie ľahkého prístupu na správny súd a na zaručenie spravodlivého procesu bola pri žalobcovi – fyzickej osobe zachovaná neformálnosť podaní (§ 202 ods. 2 SSP) a tiež poskytnutie potrebnej pomoci zo strany správneho súdu (§ 26 60, § 199 ods. 2 SSP, § 201); bolo zachované aj právo účastníka domáhať sa súdnej ochrany v správnom súdnictve v sociálnych veciach bez právneho zastúpenia [§ 49 ods. 2 písm. b),§ 200 SSP].

Zachovaná bola i úprava, podľa ktorej účastník – fyzická osoba môže predkladať návrhy a dôkazy nielen v konaní pred krajským súdom, ale i v konaní pred najvyšším súdom (§ 203 a § 453 ods. 2 veta prvá SSP), pričom doplniť dokazovanie môže správny súd aj bez návrhu (§ 204 SSP ).

Náprava narušených práv účastníka vydaním „zmenového“ rozhodnutia je riešená osobitnou autoremedúrou (§ 205 SSP ).

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie